Odpady i nieczystości - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Odpady i nieczystości

data aktualizacji: ponad rok temu 5.04.2016, odsłon: 2450, ~Jacek Barbaś

1. Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

W naszym kraju panuje wręcz przeświadczenie, że to, co znajduje się poza ogrodzeniem naszej nieruchomości nas nie interesuje. A już na pewno nie mamy obowiązku dbania o czystość chodników znajdujących się bezpośrednio poza naszą posesją. Otóż, nic bardziej mylnego!

Co prawda przepisy prawa wskazują, że obowiązek dbania o odpowiedni stan chodników należy do gminy, jednakże właściciel posesji, a tym samym także zarządca znajdującej się na niej nieruchomości, muszą również dbać o bezpośrednie sąsiedztwo działki. Zgodnie z art. 2 do właścicieli nieruchomości zalicza się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli natomiast nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali. Jeżeli zarząd nie został wybrany w praktyce obowiązki te spełnia dozorca budynku.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić (…) bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury takich, jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Zimą należy więc pamiętać o usuwaniu nadmiaru śniegu z dachu czy likwidację sopli i nawisów lodowych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz przechodniów. Zaniedbania mogą nas wiele kosztować - jeżeli na obszarze, do którego dojście nie było należycie odśnieżone, dojdzie do wypadku, poszkodowany będzie mógł się domagać odszkodowania.

Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jest to chodnik, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych (wtedy ten obowiązek spoczywa na gminie, która pobiera opłaty za parkowanie) lub gdy przed domem znajduje się przystanek tramwajowy bądź autobusowy (w tym przypadku za utrzymanie porządku i odśnieżenie tego obszaru będzie odpowiedzialne przedsiębiorstwo komunikacyjne).

Jako właściciele bądź zarządcy nieruchomości, pamiętajmy o sumiennym wypełnianiu naszych obowiązków. Konsekwencje ich zaniedbania mogą okazać się bowiem przykre i… kosztowne. Zgodnie z art. 117 ust. 1 kodeksu wykroczeń: Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy (…), podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Mandat może nałożyć zarówno policja jak i straż miejska.

Bezwzględny zakaz spalania odpadów!

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Puławy, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

PAMIĘTAJ!!!  DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW

NIE  WOLNO   SPALAĆ:

•    wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,

•    zużytych opon i innych odpadów z gumy,

•    odzieży, obuwia,

•    elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,

•    sztucznej skóry,

•    opakowań po farbach, lakierach,

•    opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

•    papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

 CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:

•    pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,

•    tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,

•    tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,

•    dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,

•    chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),

•   cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,

•    dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie przeprowadzane są kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miasta mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą się liczyć z surowymi karami.

Regulacje prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21)

– art. 191 – kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tys. zł) Kodeks Karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami)

– art. 225 § 1 – kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska  lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

- art. 5 ust. 1 (pkt 1) - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urzadzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, (pkt.3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi,

- art. 10 ust. 2 – kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

Spalanie odpadów zielonych

1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 roku wprowadzając szereg zmian odnośnie uregulowań w zakresie gospodarki odpadami. Nałożyła ona na gminy obowiązek podjęcia uchwał wprowadzających zmiany w systemie gospodarowania odpadami.

Przed wejściem zmian prawo pozwalało na spalanie organicznych części roślin, czyli gałęzi i liści, pod warunkiem, że nie powodowało to nadmiernej emisji dymu i nie utrudniało życia sąsiadom.

W związku  z wprowadzeniem w życie Uchwały NR XXVII/277/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Puławy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, Rada Miasta Puławy uchwala co następuje:

 § 10 ust. 2 pkt.5  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Puławy mówi, że w celu zapewnienia właściwej eksploatacji pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych zabrania się  spalania odpadów

Zakaz spalania odpadów zielonych został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku, która zabrania takich praktyk po wdrożeniu systemu odbioru od mieszkańców tzw. odpadów zielonych.

Według ustawy odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy oraz targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.

Właściciele nieruchomości oraz działkowcy mają trzy możliwości pozbycia się tego typu odpadów:

1. kompostowanie na własnej działce

2. wystawianie w systemowych workach zgodnie z harmonogramem

3. oddanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puławach.

Pamiętaj!

Osoba, która spala odpady zielone w ogródku lub na działce może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Art. 155 ustawy o odpadach nakłada obowiązek termicznego przekształcania odpadów wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów

Art. 191 ustawy o odpadach mówi, że ten, kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.


Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na posesji ...

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 Kodeks Wykroczeń

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.


Ochrona przed immisjami. Co zrobić z uciążliwym sąsiadem?

Właściciel nieruchomości nie może na terenie swojej posesji robić wszystkiego, co mu się tylko podoba, i w ten sposób utrudniać życie innym. Nie ma do tego prawa. Jeżeli więc masz uciążliwego sąsiada, który swoim zachowaniem zakłóca swobodne korzystanie z twojej nieruchomości, to możesz się przed tym bronić. Sprawdź, co wolno, a czego nie w takiej sytuacji? Co to są immisje i jak się przed nimi chronić?

Co to są immisje

Działania podejmowane na terenie nieruchomości, które wykraczają poza jej granice i są odczuwane na sąsiednich działkach, nazywane są immisjami. Mogą one polegać na emisji hałasów, zapachów, dymu. Właściciel nieruchomości nie może więc u siebie robić, co mu się podoba, jeżeli miałoby to utrudniać życie sąsiadom.

Jakie prawa ma właściciel nieruchomości

Prawo własności, choć bardzo szerokie, nie jest bowiem nieograniczone. W art. 144 k.c. postanowiono, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Jak wyznaczyć granicę wykonywania prawa własności

Granicą wykonywania prawa własności jest prawo innych osób do niezakłóconego, w miarę możliwości, korzystania z ich własności. Granice te są jednak trudne do wyznaczenia i przestrzegania, dlatego w każdej sytuacji, gdy właściciel zwróci się o sądową ochronę prawa własności, będzie musiał udowodnić, że hałasy, zanieczyszczenia lub inne zakłócenia wykraczają ponad przeciętną miarę.

Co to jest przeciętna miara

Trudno jest ocenić, czy przeciętna miara została przekroczona, czy nie. W przypadku długotrwałych emisji hałasów lub zanieczyszczeń można dokonać ich pomiarów, a w postępowaniu sądowym powołać biegłego, który oceni uciążliwość, lub domagać się wizji lokalnej z udziałem sądu. Problem w tym, że zazwyczaj w momencie kontroli nic szczególnego się nie dzieje. Uciążliwości mogą być też potwierdzone przez świadków, jednak mogą oni je różnie oceniać i ich zeznania nie muszą okazać się zgodne.

O wiele łatwiej jest wykazać, że szczególne zakłócenia wynikają z wykorzystywania nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem, na przykład gdy ktoś na działce przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne urządzi warsztat. Również złośliwe i uporczywe dokuczanie sąsiadom (hałasowanie, śmiecenie) może być uznane za przekroczenie przeciętnej miary.

Rozwiązanie sporu w sądzie

Wkraczanie na drogę procesów sądowych w sprawach sąsiedzkich nie jest najlepszym rozwiązaniem. Postępowania sądowe w takich sporach są zazwyczaj długotrwałe, a ich wynik jest trudny do przewidzenia. Do tego dochodzi konieczność poniesienia kosztów (wpisu i zaliczki na opinie biegłych), które są zwracane tylko w razie wygranej. Ponadto strona musi przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń. Gdy tego nie zrobi – przegra sprawę.

Porozumienie z sąsiadem

Lepiej spróbować się porozumieć z sąsiadem i osiągnąć jakiś kompromis. Przed skierowaniem sprawy do sądu można pisemnie wezwać sąsiada do zaprzestania naruszenia prawa i do naprawienia ewentualnych szkód oraz ostrzec, że skieruje się sprawę do sądu. Jeśli w grę wchodzą zachowania, które podlegają sankcjom karnym (zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie mienia), można poprosić o interwencję policję.

Odległość drzew od granicy działki. Sprawdź, jak blisko ogrodzenia możesz posadzić drzewa

Sadzenie drzew przy granicy działki, a nawet w jej granicy często bywa powodem konfliktów z sąsiadami. Aby ich uniknąć, warto dowiedzieć się jaka odległość od granicy działki jest bezpieczna przy sadzeniu drzew.

Jak blisko granicy działki można sadzić drzewa?

Nie ma przepisowych odległości dla sadzenia drzew i krzewów przy granicy z sąsiednią działką. Mogą się one znaleźć tuż przy dzielącym je ogrodzeniu, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że z czasem mogą się rozrosnąć i spowodować uszkodzenie ogrodzenia albo uniemożliwić jego konserwację.

Dlatego lepiej jest zachować odległość od granicy działki odpowiednią dla gatunku i wielkości drzewa czy krzewu.

Kiedy sąsiad może żądać usunięcia drzewa?

Przyczyną konfliktów może być przerastanie gałęzi i korzeni drzew rosnących w pobliżu granicy działki na sąsiedni grunt.

W takich sytuacjach właściciel sąsiedniej działki może zażądać od właściciela drzewa usunięcia tych gałęzi i korzeni w wyznaczonym terminie, a po jego upływie może sam je obciąć. Musi jednak uważać, aby nie okaleczyć drzewa i nie doprowadzić do jego obumarcia.

Za zniszczenie drzewa, które ma więcej niż dziesięć lat i nie jest drzewem owocowym (a więc jego wycinka wymaga zezwolenia), grozi kara, której wysokość zależy od gatunku i wielkości drzewa. Karę poniesie ten, kto drzewo zniszczył.

 

Uważaj na sadzenie drzew w pobliżu ścian budynku

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku sadzenia drzew w pobliżu ściany budynku sąsiada. Roślinność może nie tylko zacieniać jego okna, ale także powodować zawilgocenie i uszkodzenie elewacji. Wtedy sąsiad będzie miał prawo domagać się odszkodowania oraz usunięcia takiej roślinności.


Wycinka drzew i krzewów

Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.), w szczególności w kwestii uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej i wysokości kar  za uszkodzenie/zniszczenie drzew/krzewów, bądź ich usunięcie.

W znowelizowanej ustawie konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew/krzewów uzależniona jest od wielkości obwodu pnia drzewa, a nie jak dotychczas od jego wieku. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3 ustawy przepisów nie stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nowe przepisy upraszczają też system ochrony zadrzewień. Zniesiono między innymi obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych/działkowych i powalonych lub złamanych przez wiatr drzew. Złomy i wywroty będą mogły być usunięte przez właściwe służby (Straż Pożarna, właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, infrastruktury kolejowej, itp.) lub po oględzinach pracownika urzędu, przeprowadzonych po otrzymaniu zgłoszenia. Obumarłe drzewa i krzewy (których wiek przekracza 10 lat i rosną na terenach innych niż ogrody przydomowe) nadal wymagają zgody organu gminy  na ich usunięcie.

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) nie będą musiały uzyskać zgody od wszystkich swoich mieszkańców na usuniecie drzew i krzewów. Niemniej ustawa zobowiązuje spółdzielnie mieszkaniowe i zarządy wspólnot mieszkaniowych do poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w tej sprawie.

Nowe prawo zapewnia także ochronę zadrzewień przed niepotrzebną wycinką w sytuacji, gdy zaplanowana inwestycja nie jest realizowana. Z tego powodu drzewa i krzewy będą mogły być usunięte tylko na dalszym etapie przedsięwzięcia, tj. pod warunkiem uzyskania przez inwestora prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

Ponadto nowe przepisy regulują sprawę niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew. Według art. 87a ust. 2 ustawy prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

  • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
  • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
  • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 art. 87a, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy burmistrz wymierza administracyjną karę pieniężną za:

  • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  • zniszczenie drzewa lub krzewu;
  • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Kara, o której mowa w ust. 1 art. 88, jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

W myśl nowych przepisów usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty.

Tak jak do tej pory karę za nielegalną wycinkę drzew lub ich uszkodzenie nakłada Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Puławach.