Zwierzęta w mieście - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zwierzęta w mieście

data aktualizacji: ponad rok temu 11.04.2016, odsłon: 2965, ~Jacek Barbaś

Przyjemność wynikająca z posiadania czworonożnego przyjaciela nie może stanowić utrudnienia dla innych. Przestrzegaj zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, bo nigdy nie wiesz jak zachowa się twoje zwierzę puszczone luzem.W sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt należy zwracać się do:

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach (kliknij)

ul. Komunalna 11, tel. 667 706 607,

email: schronisko@zwierzaki.pulawy.pl

do dyżurnego Straży Miejskiej tel. 986.

Procedura dot. postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gm. Miasto Puławy w 2015r.

„zwierzęta bezdomne", zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 - j.t.), to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

 1. Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt z terenu Puław, przeprowadzając w miarę możliwości szczegółowy wywiad (lokalizacja i opis zdarzenia, opis psa, dane osoby zgłaszającej). Każdorazowe zdarzenie powinno być wpisywane do „Zeszytu zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt w terenu Puław”.
 2. Funkcjonariusze Straży Miejskiej weryfikują zgłoszenia, korzystając z monitoringu lub dokonując kontroli w terenie (m.in. korzystając z czytnika do identyfikacji psa).
 3. W przypadku braku możliwości weryfikacji zgłoszenia przez Straż Miejską, funkcjonariusz Straży powiadamia Komendę Powiatową Policji w Puławach o konieczności przeprowadzenia kontroli w terenie w celu potwierdzenia zgłoszenia (m.in. korzystając z czytnika do identyfikacji psa).
 4. Straż Miejska lub Policja, po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia, zawiadamia Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, podając wszystkie uzyskane szczegóły dotyczące zdarzenia:

          - do godz. 15.00 - Robert Stolar: tel. 667 706 607 lub 663 761 555

          - po godz. 15.00 - Jacek Pawłowski: 505 493 169

- w przypadku nieobecności Jacka Pawłowskiego, zawiadamia się Roberta Stolara -  tel. 663 761 555

 1. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach odławiają bezdomne zwierzę:

a) w przypadku psów niewymagających natychmiastowej pomocy weterynaryjnej przewożą je do schroniska

b) w przypadku zwierząt wymagających interwencji weterynaryjnej (np. udzielenie pierwszej pomocy powypadkowej, nagłe zachorowania, ślepe mioty) - przewożą je do zakładu leczniczego, najbliżej położonego od miejsca zdarzenia, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym:

Nazwa zakładu leczniczego

Godziny pracy zakładu

Nr telefonu

Lecznica Weterynaryjna

Stanisław Gajda

ul.Norwida 22 w Puławach

pn. - pt.: 8.00-18.00,

sob. 8.00-13.00; dyżury do godz. 22.00;

poza w/w godzinami lecznica zapewnia dyżur całodobowy - po zgłoszeniu telefonicznym

81 886 36 10;

603 913 836

Przychodnia dla Zwierząt „Animal-Wet”

Jacek Krasucki

ul. 3 Maja 8/11 w Puławach

pn. - pt.: 8.00-19.00,

sob.: 9.00-14.00;

poza w/w godzinami przychodnia zapewnia dyżur całodobowy - po zgłoszeniu telefonicznym

607 300 644

Gabinet Weterynaryjny

Przemysław Reichert 

ul. Wróblewskiego 16d/5 w Puławach

pn. - pt.:8.00-14.00, 16.00-18.00

sob.: 10.00-12.00;

poza w/w godzinami gabinet zapewnia dyżur całodobowy - po zgłoszeniu telefonicznym

508 43 43 51

 1. W przypadku umieszczenia w schronisku psa mającego właściciela, pracownik ZUK wydaje psa właścicielowi po otrzymaniu potwierdzenia jego zgłoszenia do Straży Miejskiej.

      Jednocześnie pracownik ZUK pobiera od właściciela psa opłatę za opiekę nad zwierzęciem w schronisku dla bezdomnych zwierząt w wysokości, określonej w Zarządzeniu Nr A/252/2012 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 grudnia 2012 r. Pobrane opłaty, stanowiące dochód własny gminy Miasto Puławy, powinny być rozliczane co miesiąc w Urzędzie Miasta Puławy.

 1. Każdorazowe umieszczenie psa w schronisku, bez wiedzy Straży Miejskiej, powinno być niezwłocznie zgłoszone przez pracownika ZUK do Straży Miejskiej.
 2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przedstawia w Urzędzie Miasta Puławy - Wydziale Ochrony Środowiska i Straży Miejskiej - comiesięczne raporty dot. wszystkich podjętych interwencji w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt, zawierające następujące informacje: data, godz., miejsce zdarzenia, opis zwierzęcia, udział Straży Miejskiej lub Policji.

 

Procedura dot. postępowania z potrzebującymi pomocy wolno żyjącymi kotami

(koty chore, poszkodowane w wypadkach, ciężarne kocice, młode kotki) 

na terenie gm. Miasto Puławy w 2015r.

 

 1. Osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami powinny dostarczyć koty wymagające natychmiastowej interwencji weterynaryjnej (np. udzielenia pierwszej pomocy powypadkowej lub w przypadku nagłego zachorowania, ślepe mioty) do zakładu leczniczego, położonego najbliżej miejsca zdarzenia, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym: 

Nazwa zakładu leczniczego

Godziny pracy zakładu

 

Nr telefonu

Lecznica Weterynaryjna

Stanisław Gajda

ul. Norwida 22 w Puławach

pn. - pt.: 8.00-18.00,

sob. 8.00-13.00; dyżury do godz. 22.00;

poza w/w godzinami lecznica zapewnia dyżur całodobowy - po zgłoszeniu telefonicznym

81 886 36 10;

603 913 836

Przychodnia dla Zwierząt „Animal-Wet”

Jacek Krasucki

ul. 3 Maja 8/11 w Puławach

pn. - pt.: 8.00-19.00,

sob.: 9.00-14.00;

poza w/w godzinami przychodnia zapewnia dyżur całodobowy - po zgłoszeniu telefonicznym

607 300 644

Gabinet Weterynaryjny

Przemysław Reichert 

ul. Wróblewskiego 16d/5 w Puławach

pn. - pt.:8.00-14.00, 16.00-18.00

sob.: 10.00-12.00;

poza w/w godzinami gabinet zapewnia dyżur całodobowy - po zgłoszeniu telefonicznym

508 43 43 51

 

 1. Po udzieleniu kotom pierwszej pomocy przez wyżej wymienione zakłady lecznicze, są one odbierane przez opiekunów lub są przewożone do schroniska w celu kontynuowania leczenia
  - przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach - po uprzednim zgłoszeniu przez w/w zakłady.

      Kontakt tel. do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach przy ul. Komunalnej 11 w Puławach:

       - do godz. 15.00 - Robert Stolar: tel. 663 761 555

       - po godz. 15.00 - Jacek Pawłowski: 505 493 169

- w przypadku nieobecności Jacka Pawłowskiego, zawiadamia się Roberta Stolara -  tel. 663 761 555.

 

 1. Wolno żyjące koty niewymagające natychmiastowej interwencji weterynaryjnej, ale potrzebujące pomocy (np. ciężarne kocice, małe koty)

- osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi mogą dostarczyć je osobiście do Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy Komunalnej 11 w Puławach - w godzinach pracy schroniska tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym - nr tel. 667 706 607

- lub osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi mogą powiadomić pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach o konieczności ich odłowienia ze wskazanego miejsca i przewiezienia do schroniska.

  Kontakt tel. do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach przy ul. Komunalnej 11 w Puławach:

            - do godz. 15.00 - Robert Stolar: tel. 663 761 555

            - po godz. 15.00 - Jacek Pawłowski: 505 493 169

- w przypadku nieobecności Jacka Pawłowskiego, zawiadamia się Roberta Stolara -  tel. 663 761 555.

 

 1. Wolno żyjące koty, przebywające czasowo w schronisku, po odbytym leczeniu lub osiągnięciu właściwego wieku - są przeznaczane do adopcji lub są odbierane przez osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami lub są przewożone przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, w porozumieniu z tymi osobami, z powrotem do miejsca ich dotychczasowego bytowania.

 

 1. W wyjątkowych sytuacjach, poza godzinami pracy Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach oraz wobec braku możliwości kontaktu ze schroniskiem, zgłoszenia dot. kotów wolno żyjących potrzebujących pomocy - przyjmuje Straż Miejska - nr tel. 986 lub 81 45 86 124, przekazując je bez zbędnej zwłoki do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach.

 

 1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przedstawia w Urzędzie Miasta Puławy - Wydziale Ochrony Środowiska - comiesięczne raporty dot. wszystkich podjętych interwencji w zakresie odławiania i przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska.

 

Procedura dot. postępowania z dzikimi zwierzętami, pojawiającymi się na terenie

gm. Miasto Puławy, poza obszarem ich naturalnego bytowania      /2015 rok/

 

/„zwierzęta wolno żyjące (dzikie)", zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t.), to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka /

 1. Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia dotyczące pojawienia się dzikich zwierząt na terenie miasta, przeprowadzając w miarę możliwości szczegółowy wywiad (lokalizacja i opis zdarzenia, opis zwierzęcia, dane osoby zgłaszającej, w tym nr telefonu kontaktowego). Każdorazowe zdarzenie powinno być wpisywane do książki interwencji.

 

 1. Funkcjonariusze Straży Miejskiej weryfikują zgłoszenia, korzystając z monitoringu lub dokonując kontroli w terenie. W razie konieczności zapewniają zabezpieczenie terenu w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej przy wyłapywaniu lub usypianiu dzikiej zwierzyny lub zwracają się do Policji o udział w zabezpieczeniu terenu i ewentualne zestrzelenie zwierzęcia  (w odległości powyżej 500m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości powyżej 100m od zabudowań mieszkalnych) - po decyzji lekarza wet. uczestniczącego w akcji

 

 1. Straż Miejska, po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia, zawiadamia:

- lekarza weterynarii Stanisława Gajdę /nr tel. 603 913 836, 81 886 36 10/ w celu oceny stanu zdrowotnego zwierzęcia i udzielenia ewentualnej pierwszej pomocy weterynaryjnej na miejscu zdarzenia, a w razie konieczności podjęcia decyzji o eutanazji zwierzęcia,

- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, podając wszystkie uzyskane szczegóły dotyczące zdarzenia w celu odłowienia zwierzęcia:

   - do godz. 15.00 - Robert Stolar: tel. 667 706 607 lub 663 761 555

          - po godz. 15.00 - Jacek Pawłowski: 505 493 169

- w przypadku nieobecności Jacka Pawłowskiego, zawiadamia się Roberta Stolara, tel. 663 761 555

W razie konieczności zawiadamia się:

- Koło Łowieckie nr 91 „Azotrop” /nr tel. 664 753 595  - prezes Andrzej Oleksa lub Koło Łowieckie nr 72 „Bekas” /nr tel. 697 069 987 - Marek Lenart/ w celu: określenia docelowego miejsca wypuszczenia zdrowego zwierzęcia oraz w razie konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia jego zestrzelenia przez osobę uprawnioną do użycia broni palnej w odległości powyżej 500m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości powyżej 100m od zabudowań mieszkalnych

- Nadleśnictwo Puławy /nr tel. 81 886 42 41 w godz.7.00-15.00/ w celu udzielenia merytorycznej pomocy z/z behawiorystyki zwierząt.

 

 1. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach wyłapują zwierzę:

a) w przypadku zwierząt niewymagających natychmiastowej pomocy weterynaryjnej przewożą je w miejsce wskazane uprzednio przez myśliwego lub pracownika Nadleśnictwa Puławy. Ustalono podział Miasta na 2 obszary wywozu zwierzyny z miejsca zdarzenia:

- w przypadku zdarzenia dziejącego się na północ od ul. Lubelskiej i ul. Piłsudskiego - zwierzęta wywozi się do  kompleksu leśnego obwodu łowieckiego nr 151, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 91 „Azotrop”,

- w przypadku zdarzenia dziejącego się na południe od ul. Lubelskiej i ul. Piłsudskiego - zwierzęta wywozi się do  kompleksu leśnego obwodu łowieckiego nr 204, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 72 „Bekas”.

 

b) w przypadku zwierząt wymagających dalszej interwencji weterynaryjnej - przewożą je do ośrodka rehabilitacji, działającego na podstawie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym:

 

Lp.

Nazwa ośrodka rehabilitacyjnego

Adres ośrodka

Kontakt

z ośrodkiem

Gatunki zwierząt objęte opieką w ośrodku rehabilitacyjnym

1.

Poleski Park Narodowy

Załucze Stare

22-234 Urszulin

ul. Lubelska 3A

tel.: 82 57-13-071
fax: 82 57-13-003

gady, ptaki i ssaki

2.

Poleski Park Narodowy

Załucze Stare

22-234 Urszulin

ul. Lubelska 3A

tel.: 82 57-13-071
fax: 82 57-13-003

ptaki i ssaki (borsuk, kuna leśna, kuna domowa, wydra, dzik, sarna, jeleń szlachetny, łoś)

3.

Ośrodek rehabilitacji zwierząt w Niemcach

ul. Spacerowa 8
21-025 Niemce

tel.: 668-854-091

ptaki

4.

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Akademii Rolniczej w Lublinie

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt w Lublinie
ul. Głęboka 30
20-612 Lublin

- otwarta codziennie w godz.8.00-20.00

tel.:

81 44-56-193

ptaki

5.

Fundacja Lubelska Straż Ochrony Zwierząt

Romanówka 22
24-204 Wojciechów

tel.: 669-190-202

ptaki (brodzące, grzebiące, jastrzębiowe, sokołowe, żurawiowe, sowy, wróblowe) i ssaki (psowate, kotowate, jeleniowate, świniowate)

 

c) w przypadku zwierząt padłych lub poddanych koniecznej eutanazji podczas interwencji - przewożą zwłoki do najbliższego zakładu utylizacji.

 

Szczepienia ochronne

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zawiera przepisy prawne związane z relacjami człowiek-zwierzę uwzględniające postanowienia Rady Europy zawarte w jej 32 dyrektywach, w tym dotyczące przewozu zwierząt, handlu zwierzętami i obowiązków sanitarnych i epidemiologicznych.

Ustawa obowiązuje od 20 kwietnia 2004 r., zastąpiła przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

O zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt traktuje rozdział 8. Wprowadza on katalog chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych obowiązkowo z mocy ustawy - pośród tych chorób jest wścieklizna. Art. 56. ust. 1. mówi wyraźnie że psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarach całego kraju (...) podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Obowiązek doprowadzenia psa do punktu szczepień spoczywa na posiadaczach psów, którzy muszą go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia. Szczepienie musi być powtórzone rokrocznie (art. 56 ust. 2). Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez urzędowego lekarza weterynarii. Dodajmy, że w uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw rolnictwa może wprowadzić obowiązek szczepień przeciwko wściekliźnie dla kotów.

O tym, że szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie są niezbędne świadczą istniejące na terenie województwa lubelskiego ogniska tej choroby.

Niedopełnienie obowiązku szczepień ochronnych w Polsce zagrożone jest karą pozbawienia wolności. Przypominamy, że: Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny (art. 85 ust. 1, par. 8).

 

Ustawa o Ochronie Zwierząt

Zwierzęta domowe

Art. 9. 1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

2.  Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Art. 9a.  Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

Art. 10.  1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

2c. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

 

Zwierzęta gospodarskie

Art. 12. 1. Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania.

2. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.

Art. 14. 1. Sposób i warunki używania zwierząt do pracy nie mogą stwarzać nieuzasadnionego zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

2. Zabrania się w szczególności:

1) przeciążania zwierząt;

2) używania do pracy zwierząt chorych lub niedożywionych;

3) używania uprzęży, wędzideł, rzędów wierzchowych, juków, podków, pojazdów lub narzędzi mogących, ze względu na zły stan techniczny lub niewłaściwą konstrukcję, spowodować obrażenia ciała lub śmierć zwierzęcia;

4) używania do popędzania zwierząt przedmiotów lub narzędzi, które mogą spowodować okaleczenie zwierzęcia;

5) zmuszania do wyczerpującego kłusu lub galopu zwierząt ciągnących ładunek;

6) używania do zrywki drewna koni poniżej piątego roku życia.