Debata nad Raportem o stanie Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Debata nad Raportem o stanie Miasta Puławy

data aktualizacji: 2 miesiące temu 24.06.2019, odsłon: 629, ~UM Puławy

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Puławy dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Puławy za rok 2018.

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Prezydent Miasta Puławy przedstawił Raport o stanie miasta Puławy za 2018 r.

W związku z powyższym, na sesji Rady Miasta Puławy zaplanowanej na dzień 26 czerwca 2019 roku (środa), odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Puławy za rok 2018.

  • Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, od godz. 16.00.
  • Szczegółowy porządek obrad sesji Rady Miasta zostanie przygotowany i opublikowany na stronie www.pulawy.eu w aktualnościach w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek).
  • Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w debacie nad Raportem głos mogą zabierać mieszkańcy gminy.
  • Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
  • Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

​Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miasta Puławy, w Biurze Rady Miasta Puławy, pok. 107 I piętro (w godzinach pracy Biura, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 8.00-16.00), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 25 czerwca 2019 roku do godz. 16.00.

W załączeniu klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – RODO oraz proponowany wzór zgłoszenia.

                                                                                                              Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

                                                                                                                           /-/ Bożena Krygier


Raport o stanie Miasta Puławy za 2018 rok dostępny jest w tym miejscu


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą w Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl;

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem zabrania głosu przez mieszkańca w debacie dotyczącej raportu o stanie Gminy/Miasta Puławy oraz w celach związanych z obowiązkami Administratora wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz Statutu Miasta Puławy (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2013 r., 5196 z  późn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przetwarzania oraz przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o którym mowa w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na polecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z gminą Miasto Puławy przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Puławy.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania/poprawiania danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki

+ 2 głosów: 4 (50%) 2 -
Udostępnij na Google+