Informacja o naborze na ławników na kadencję 2020-2023 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja o naborze na ławników na kadencję 2020-2023

data aktualizacji: 5 miesięcy temu 7.06.2019, odsłon: 732, ~Hanna Wenerska

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 (wraz z klauzulą RODO)

W związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników z dniem 31 grudnia 2019 r. podaje się do wiadomości co następuje:    

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Rada Miasta Puławy wybierze do Sądu Rejonowego w Puławach – 19 ławników, w tym 15 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.  r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 15.30 będą przyjmowane  KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na lata 2020-2023.

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na
    drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem  przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z  wyłączeniem partii politycznych

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy  Miasto Puławy w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.         

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

Powyższe dokumenty  wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przez dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za:

  • wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
  • za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika
  • wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Biurze Rady Miasta Puławy ul. Lubelska 5, I piętro pok. 107 w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7:30 – 15:30
  • wtorek  8:00 – 16:00

lub wysłać za pośrednictwem poczty – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 r. (dzień 30 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy).

Karty dostępne są również w załącznikach pod artykułem oraz na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Miasta tel.(81) 458 60 20, 458 60 22.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 10 ustawy Prawo o ustroju sądów  powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą    w Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693);

4) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, tj. wyboru ławników sądów powszechnych.

5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (Komendant Wojewódzki Policji, Prezesi właściwych sądów powszechnych) jak również inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z gminą Miasto Puławy przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Prezydent Miasta Puławy,

6) Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostaje przekazana do prezesów właściwych sądów powszechnych. Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika mogą zostać odebrane w ciągu 60 dni od daty wyboru, po tym czasie w ciągu 30 dni są niszczone komisyjnie. Pozostała dokumentacja będzie przechowywana przez okres kadencji ławników, a następnie archiwizowana zgodnie z kategorią archiwalną jednolitego rzeczowego wykazu akt.

7) W zakresie swoich danych osobowych mają Państwo prawo żądania: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych oraz sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

8) Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy;

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

10) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

11) Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,  w którym dane osobowe zostały zebrane;

12)  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

(-) Bożena Krygier

 

Załączniki

+ 2 głosów: 3 (67%) 1 -
Udostępnij na Google+