Informacja ws. Domu Chemika - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja ws. Domu Chemika

data aktualizacji: ponad rok temu 7.03.2018, odsłon: 1733, ~Paweł Wójcik

Informacja Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Puławy

ws.  Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika"

Dzisiaj (7 marca 2018 roku) do Urzędu Miasta Puławy wpłynęło postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubelskiego zespołu budynków „Domu Chemika” w Puławach i dopuszczeniu Stowarzyszenia „Puławianie” do udziału na prawach strony w tym postępowaniu administracyjnym.

Otrzymane dziś postanowienie jest dotychczas jedynym dokumentem w sprawie wpisu do rejestru zabytków, który wywołał skutki prawne wobec prowadzonej przez Miasto Puławy inwestycji, polegającej na modernizacji Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, a gmina Miasto Puławy stała się stroną postępowania administracyjnego w sprawie wpisu „Domu Chemika” do rejestru zabytków.

Stosownie do art. 10a ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku (…)

Zgodnie z obowiązującym prawem postanowiono o przerwaniu prac i zabezpieczeniu terenu budowy przez wykonawcę robót do dnia, w którym decyzja kończąca wszczęte postępowanie stanie się ostateczna.

Postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków, a więc organu administracji publicznej,  wywołuje skutki bezpośrednio zagrażające interesom gminy Miasto Puławy i jej mieszkańców. Przewidywać należy, że rozpoczęty proces inwestycyjny na skutek wszczęcia wspomnianego postępowania ulegnie przedłużeniu oraz, że pojawią się dodatkowe koszty w związku z przerwaniem legalnie prowadzonej inwestycji i zawartymi wcześniej umowami na jej finansowanie i wykonanie. Gmina Miasto Puławy wykorzysta wszelkie dostępne środki prawne, aby wszystkie koszty powstałe w wyniku wszczęcia postępowania, o którym mowa, zostały zwrócone – Miasto  prowadziło inwestycję w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a na jej przerwanie, mimo, że jest właścicielem obiektu, nie miało żadnego wpływu.

Informujemy, że gmina Miasto Puławy oczekując na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozstrzygającą postępowanie w sprawie wpisu obiektów „Domu Chemika” do rejestru zabytków będzie aktywnie korzystała ze wszystkich uprawnień przysługujących stronie postępowania administracyjnego.

+ 30 głosów: 37 (81%) 7 -
Udostępnij na Google+