Od 2 listopada zmiana w obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Od 2 listopada zmiana w obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Puławy

data aktualizacji: miesiąc temu 29.10.2021, odsłon: 598, ~UM Puławy

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS COV-2 informujemy, że osoby zainteresowane osobistym załatwieniem sprawy w Urzędzie Miasta od dnia 2 listopada 2021 r. będą mogły skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk znajdujących się w sali obsługi na parterze budynku z wejściem od strony Sądu Rejonowego (widoczne na zdjęciu).

Sprawy będą załatwiane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.15 (przerwa dezynfekcyjna 11.15 - 11.45), w czwartki 7.45 – 16.45 (przerwa dezynfekcyjna 12.00 – 12.30).
Kasa Urzędu Miasta będzie czynna w godzinach 8.00 – 14.45, w czwartki 8.30 – 15.45 (przerwa dezynfekcyjna w tych samych godzinach co na Sali obsługi).

Ze względu na stan epidemii ilość osób korzystających z obsługi będzie ograniczona do jednej osoby przy jednym stanowisku.

Treść zarządzenia Prezydenta Miasta Puławy nr A/198/2021

 

 

Jednocześnie zachęcamy do kontaktów drogą elektroniczną.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UM Puławy na platformie  ePUAP   : /UM_Pulawy/skrytka

 

 


 

 

W celu ułatwienia załatwiania spraw zachęcamy do kontaktu telefonicznego na poniżej wskazane numery:

Ze względu na stan epidemii Prezydent Miasta Puławy oraz Wiceprezydent Miasta Puławy będą dostępni dla mieszkańców poprzez kontakt telefoniczny.

1

Sekretariat Prezydenta Miasta

 

Obowiązuje wcześniejsze umówienie się na rozmowę

81 4586105

2

Sekretariat Wiceprezydenta Miasta

 

Obowiązuje wcześniejsze umówienie się na rozmowę

81 4586104

 

 

 


 

 

 • Dowody osobiste i ewidencja ludności

Lp.

Sprawa

Nr telefonu

1

Wydawanie i wymiana dowodu osobistego

81 4586159

 

81 4586160

2

Zameldowania i wymeldowania

81 4586157

 

81 4586158

3

Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i numerze PESEL

81 4586157

 

81 4586158

4

Dopisywanie do spisu lub rejestru wyborców

81 4586157

 

81 4586158

5

Pełnomocnictwa w sprawie głosowania

81 4586157

 

81 4586158

6

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

81 4586157

 

81 4586158

 

 

 


 

 

 • Akty małżeństw, urodzeń, zgonów

 

Lp.

Sprawa

Nr telefonu

1

Transkrypcja aktów zagranicznych: urodzeń, małżeństw, zgonów, wydawanie: zaświadczeń, decyzji administracyjnych np. o zmianie imienia lub nazwiska, nanoszenie wyroków zagranicznych.

81 4586165

2

Rejestracja urodzeń, przyjmowanie oświadczeń woli np. uznanie ojcostwa, powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

81 4586 166

3

Rejestracja zgonów, wniosek o wydanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw, zgonów.

81 4586167

4

Wniosek o wydanie odpisów: urodzeń, małżeństw, zgonów, sporządzanie dokumentów do zawarcia małżeństwa, przyjmowanie oświadczeń woli np. o uznaniu ojcostwa, wydawanie zaświadczeń np. o stanie cywilnym,

81 4586168

5

Wniosek o wydanie odpisów: urodzeń, małżeństw, zgonów, sporządzanie dokumentów do zawarcia małżeństwa.

814586169

 

 

 


 

 

 • Dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii w mieście

Lp.

Sprawa

Nr telefonu

 1

Wnioski w sprawach dot. CEIDG (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie)

81 458-61-79, 81 458-61-80

 2

Wnioski w sprawach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

81 458-61-79, 81 458-61-80

 3

Wnioski w sprawach o wydanie/zmianę licencji na przewóz osób taksówką (TAXI)

81 458-61-79, 81 458-61-80

 4

 

 

Wnioski w sprawach o wpis do rejestru działalności regulowanej

81 458-61-79, 81 458-61-80

5

Odnawialne źródła energii w mieście Puławy

81 458-61-93, 81 458-61-95

 

 


 

 

 • Dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii w mieście

Lp.

Sprawa

Nr telefonu

 1

Wnioski w sprawach dot. CEIDG (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie)

81 458-61-79, 81 458-61-80

 2

Wnioski w sprawach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

81 458-61-79, 81 458-61-80

 3

Wnioski w sprawach o wydanie/zmianę licencji na przewóz osób taksówką (TAXI)

81 458-61-79, 81 458-61-80

 4

 

 

Wnioski w sprawach o wpis do rejestru działalności regulowanej

81 458-61-79, 81 458-61-80

5

Odnawialne źródła energii w mieście Puławy

81 458-61-93, 81 458-61-95

 

 

 


 

 

 • Podatki i opłaty

Lp.

Sprawa

Nr telefonu

1

Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz na podatek od środków transportowych oraz księgowość w w/w zakresie

81 458 61 13

 

81 458 61 14

2

Księgowość w zakresie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w zakresie opłaty skarbowej i targowej

81 458 61 16

3

Księgowość w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych

81 458 61 17

4

Informacje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

81 458 61 19

 

81 458 61 21

 

 

 


 

 

 • Sprawy mieszkaniowe

Lp.

Sprawa

Nr telefonu

1

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

81 4586085

2

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

81 4586085

3

Wniosek o najem lub zamianę lokalu mieszkalnego

81 4586085

4

Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego

81 4586087

5

Wniosek o wyrażenie zgody na wzajemną zamianę mieszkań

81 4586084

6

Wniosek o udzielenie ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie) w spłacie zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego

81 4586087

 

 


 

 

 • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Lp.

Sprawa

Nr telefonu

1

Wniosek o sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskichz Budżetu Obywatelskiego.

 

 

81 458 60 32, 81 458 60 95 

2

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

81 458 60 32, 81 458 60 95 

3

Sprawy z zakresu ochrony zwierząt

81 458 60 32, 81 458 60 95 

4

Dotacje na wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne

81 458 61 30, 81 458 60 95 

5

Dotacje z zakresu ochrony przyrody i gospodarki wodnej (w tym dotacje na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych).

 

 

81 458 61 30, 81 458 60 95 

6

Uciążliwości środowiskowe

81 458 61 30, 81 458 60 95 

7

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

 

81 458 61 30, 81 458 60 95 

8

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

81 458 60 89, 81 458 60 95, 81 458 60 88, 81 458 60 95  

9

Wydanie worków na odpady zbierane selektywnie

81 458 60 89, 81 458 60 95, 81 458 60 88, 81 458 60 95  

10

Numer indywidualnego konta bankowego, na które należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

81 458 60 89, 81 458 60 95, 81 458 60 95, 81 458 60 88  

11

Nabór zgłoszeń na usuwanie wyrobów azbestowych

81 458 60 89, 81 458 60 95 

12

Zmiana stosunków wodnych na gruncie

81 458 60 89, 81 458 60 95 

 

 


 

 

 • Gospodarka nieruchomościami

Lp.

Sprawa

Nr telefonu

1

Sprzedaż  nieruchomości gminnych, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem oraz w użyczenie, a także obciążanie nieruchomości gminnych prawem użytkowania, służebności gruntowych, hipoteką

81 458 60 61

 

81 458 60 57

2

Zamiana gruntów

81 458 60 61

3

Ustalanie odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi gminne

81 4586057

4

Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżaw  i innych form udostępniania nieruchomości

81 458 60 61

 

81 458 60 57

5

Udzielanie zezwoleń na umieszczanie na nieruchomościach gminnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz wydawanie zgody do pozwoleń na budowę na gruntach gminnych i gruntach sąsiednich

81 458 60 59

6

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

81 458 60 61

7

Sprzedaż komunalnych lokali użytkowych

81 458 60 61

8

Przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

81 458 60 61

9

Podział nieruchomości

81 458 60 59

10

Rozgraniczanie nieruchomości

81 458 60 58

11

Ustalanie i nadawanie  numerów porządkowych budynkom

81 458 60 58

 

 

 


 

 

 • Sprawy w zakresie planowania przestrzennego

Lp.

Sprawa

Nr telefonu

1

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności proponowanego podziału działki z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

81 4586125

2

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

81 4586125

3

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego

81 4586128

4

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy

81 4586128

5

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

81 4586128

6

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

81 4586128

 

 

 


 

 

 • Edukacja, sport i sprawy społeczne

Lp.

Sprawa

Nr telefonu

1

Program „Karta Dużej Rodziny” oraz

 

„Duża Puławska Rodzina

81 458 61 82

2

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

81 458 61 86

3

Obsługa pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

81 458 61 26

4

Stypendia naukowe i sportowe

81 458 60 39

 

81 458 61 26

5

Obsługa jednostek niepublicznych, pobierających dotacje oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły)

81 458 60 45

6

Program „Wyprawka szkolna”

81 458 60 38

7

Zadania z zakresu turystyki

81 458 60 39

8

Rejestracja niepublicznych placówek oświatowych

81 458 60 38

 

 

 


 

 

 • Sprawy w zakresie kultury, promocji i komunikacji społecznej

Lp.

Sprawa

Nr telefonu

1

Współpraca międzynarodowa, informacja publiczna

81 458 61 43

2

Promocja, wnioski na materiały promocyjne

81 458 60 79

3

Kultura

81 458 60 78

4

Administracja stronami i serwisami miasta

81 458 61 46

5

Budżet obywatelski, przyznawanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta

81 458 61 44

 

 

 


 

 

 • Sprawy byłych pracowników, staże i praktyki

Lp.

Sprawa

Nr telefonu

 

1

Staże i praktyki w UM

81 458 61 11

 

2

Sprawy kadrowe byłych pracowników

81 458 61 06

 

3

Ochrona danych osobowych

81 458 61 07

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+