Powołanie Komitetu Rewitalizacji Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Powołanie Komitetu Rewitalizacji Miasta Puławy

data aktualizacji: ponad rok temu 5.04.2019, odsłon: 631, ~Magdalena Fidos

Prezydent Miasta Puławy powołał Zarządzeniem Nr A/64/19 z dnia 4 kwietnia 2019r. skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Puławy.

W dniach 1-15 lutego 2019r. mieszkańcy zainteresowani aktywnym włączeniem się w działania związane z rewitalizacją mogli zgłaszać swoje kandydatury na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Puławy. W wyniku zakończonej procedury otwartego naboru dla grup interesariuszy rewitalizacji określonych w Rozdziale 2 § 3 ust. 2 pkt. 1)- 4) Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Puławy przyjętego Zarządzeniem Nr A/14/19 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 stycznia 2019r., ogółem do prac w Komitecie złożono 12 deklaracji uczestnictwa. Zgłoszenia wpłynęły od przedstawicieli wszystkich kategorii grup interesariuszy w liczbie wymaganej Regulaminem określającym zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Puławy. W związku z tym, nie planuje się ogłoszenia naboru uzupełniającego. Ponadto, do składu Komitetu włączeni zostali przedstawiciele podmiotów określonych w ust. 2 pkt. 5)-12), wskazani przez właściwe organy/jednostki/instytucje.

Głównym zadaniem Komitetu będzie wspieranie działań Prezydenta Miasta Puławy w obszarze rewitalizacji poprzez pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczych w sprawach związanych z wdrażaniem oraz monitorowaniem i ewaluacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. (Aktualizacja)”.

 

Posiedzenia Komitetu będą odbywać się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbędzie się już pod koniec II kwartału 2019 roku. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

 

 

+ 4 głosów: 4 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+