Puławy pozyskują miliony na inwestycje - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Puławy pozyskują miliony na inwestycje

data aktualizacji: ponad rok temu 14.11.2017, odsłon: 2901, ~Paweł Wójcik

Puławy zawsze aktywnie poszukiwały środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. W perspektywie unijnej na lata 2014-2020 z etapu planowania i aplikowania o fundusze przechodzimy do fazy realizacji. Rozstrzygane są kolejne konkursy i podpisywane umowy, które pozwolą zrealizować w naszym mieście inwestycje z dużym udziałem środków zewnętrznych. Poniżej przedstawiamy te, w których pozyskane środki są już pewne, co oznacza, że te zadania zostaną zrealizowane.


Zagospodarowanie skwerów miejskich, jako elementu układu terenów zieleni w Puławach

W ramach tego zadania zagospodarowane zostaną błonia przy ul. Słowackiego, skwer przy ul. Wróblewskiego i skwer przy ul. Gdańskiej.

30 października 2017 roku podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, która gwarantuje miastu ponad 1 milion 800 tysięcy złotych na realizację tego zadania. Jednocześnie do końca listopada zostanie złożony projekt rewitalizacyjny, który pozwoli wzbogadzić inwestycje o dodatkowe funkcjonalności, które nie są kosztami kwalifikowanymi w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki takiemu montażowi finansowemu będzie możliwe zagospodarowanie w pełnym zakresie błoni i dwóch skwerów do końca 2018 roku.

Błonia - zdjęcie z 14 listopada 2017 roku

Przypomnijmy, że koncepcja zagospodarowania błoni przy ul. Słowackiego powstała przy udziale mieszkańców, którzy w grudniu 2016 roku składali swoje uwagi i pomysły na urządzenie tego rozległego terenu przy ul. Słowackiego. Większość uwag mieszkańców została uwzględniona w projekcie (uwagi i pomysły, które z punktu widzenia technicznego i finansowego były możliwe do realizacji). Sam projekt techniczny został sfinansowany dzięki głosom mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W efekcie tych działań na terenie błoni utworzony zostanie park sportowo-rekreacyjny, w którym przewidziano:

- budowę 4 placów zabaw, przeplotni linowych, mostku ogrodowego dla pieszych, ścieżki edukacyjnej, parku linowego, 2 siłowni na powietrzu, mini ścianki wspinaczkowej, stołów do ping-ponga, szachów przestrzennych oraz montaż urządzeń do „street workout”,

- wyposażenie terenu w różnorodne elementy małej architektury,

- urozmaicenie rzeźby terenu i wprowadzenie różnorodnej roślinności,

- montaż toalety samoobsługowej oraz poidełka dla ludzi i zwierząt wraz z przyłączami,

- budowę alejek o nawierzchniach: mineralno-wodoprzepuszczalnej (podobnej do tej zastosowanej na skwerze na os. Niwa), brukowej i płyt ażurowych oraz parkingu z 57 miejscami postojowymi; na głównych alejkach przewidzianych pod najbardziej intensywny ruch pieszy została zaprojektowana nawierzchnia bitumiczna.

- wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów z elementami małej architektury,

- wykonanie monitoringu i oświetlenia,

- montaż domków dla ptaków i owadów.

Zieleń zaprojektowana została w taki sposób, aby zachować łąkowy i otwarty charakter terenu.

Projekt zagospodarowania terenu błoni - kliknij aby otworzyć pełny obraz

Zagospodarowanie skwerów miejskich, jako elementu układu terenów zieleni w Puławach to nie tylko błonia - w ramach tego zadania zostanie zorganizowany na nowo również skwer przy ul. Gdańskiej. W ramach małej architektury przewiduje się wykonanie koszy na śmieci, ławek, kwietników, domków dla owadów. W ramach oświetlenia zaprojektowano 4 słupki oświetleniowe do montażu w nawierzchni i rabacie. Przewiduje się nasadzenia krzewów, rabat oraz urządzenie kwietników.  

Skwer przy ul. Gdańskiej - zdjęcie z 14 listopada 2017 roku

Powstanie także zupełnie nowy skwer przy ul. Wróblewskiego. W ramach małej architektury przewiduje się wykonanie koszy na śmieci, ławek, gabionów z iluminacją świetlną. W ramach oświetlenia zaprojektowano iluminację skweru światłem LED:


Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy.

To duży projekt, którego Miasto Puławy jest liderem, jednak dotyczy nie tylko Puław. To w ramach tego projektu powstanie dom pomocy społecznej w Żyrzynie.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację tego projektu. Wartość całego dofinansowania to ponad 15 milionów 300 tysięcy złotych, a kwota, która przypadnie Puławom to ponad 3 miliony 670 tysięcy złotych.

Zakres działań Miasta Puławy w ramach tego projektu to utworzenie Centrum Aktywności Seniora i Punktu wsparcia osób w kryzysie.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Kołłątaja (dawny budynek kolegium nauczycielskiego). Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i modernizacji istniejącego budynku, pełniącego dotychczas funkcję placówki oświatowej i dostosowanie go wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia funkcji ośrodka wsparcia w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930). Cały budynek poddany zostanie termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia w budynku zaprojektowano w taki sposób, aby mieszczący się w nim ośrodek wsparcia był placówką nowoczesną i funkcjonalną dla wszystkich jego użytkowników. W obiekcie zlokalizowane zostaną między innymi pomieszczenia centrum usług oraz punkt interwencji kryzysowej, którego elementami będą: pomieszczenia technologiczne i  gospodarcze, sala wypoczynku, sala terapii zajęciowej, sala gimnastyczna, pomieszczenia sanitarno-szatniowe, świetlica, gabinet pielęgniarski, a także pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia zajęć grupowych, pokój pedagoga i psychologa, pokoje dla dzieci oraz pomieszczenia sanitarne.


Kompleksowa modernizacja Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika"

Budynek POK "Dom Chemika" jest w stanie technicznym wymagającym gruntownego remontu, zarówno ze względu na konieczność dostosowania go do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, wzmocnienia jego konstrukcji, jak również poprawienia jego warunków energetycznych i przystosowania do oczekiwań funkcjonalnych przyszłych użytkowników obiektu. Obecny budynek Puławskiego Ośrodka Kultury został oddany do użytku w 1984 roku i jego zużycie oraz brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych wymuszają konieczność modernizacji.

Koncepcja przebudowy POK  powstała w porozumieniu z autorem pierwotnej dokumentacji panią mgr inż. ach. Jadwigą Szymanowską-Biedrzycką i uzyskała jej akceptację. Projektem objęto przede wszystkim te elementy budynku, które w opinii organów kontrolnych stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników w świetle obowiązujących obecnie przepisów. Dotyczą one przede wszystkim istniejących schodów, klatek schodowych, dróg i dojść ewakuacyjnych oraz palnych okładzin ściennych i sufitowych.

W rozwiązaniach projektowych nowej elewacji uwzględniono zasadę ryzalitowania pionowego przyjmując moduł ryzalitów i rytm architektoniczny, podobnie jak w pierwotnym projekcie. Przyjęte rozwiązania zostały także uzgodnione z jego autorką panią mgr inż. arch. Jadwigą Szymanowską-Biedrzycką.

W projekcie przebudowy przewiduje się w miarę możliwości technicznych zachowanie i wykorzystanie nadających się do tego celu wartościowych elementów obecnego wystroju architektonicznego takich jak np. metalowa płaskorzeźba znajdująca się w pawilonie wystawowym od strony ul. Wojska Polskiego.

To zadanie również uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych. Jeszcze w tym tygodniu zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim, która zagwarantuje ponad 14 milionów 670 tysięcy złotych na przeprowadzenie pierwszych prac.

Całość modernizacji "Domu Chemika" została podzielona na etapy, i będzie finansowana z różnych źródeł. Etap pierwszy, w którym środki są już zagwarantowane, dotyczy zakresu kultury, ponadto w trakcie oceny formalnej jest wniosek dotyczący dofinansowania termomodernizacji. Ostatnim etapem przebudowy będzie wybudowanie Mediateki - nowoczesnej biblioteki multimedialnej, jednak ten etap planowany jest już po 2019 roku.


Powyżej opisaliśmy zadania, w których finansowanie jest już zabezpieczone, jednak to nie wszystkie inwestycje zaplanowane przez samorząd miasta Puławy. Jeszcze w listopadzie zostanie złożony projekt rewitalizacyjny, w ramach którego planujemy zrealizować m.in. przebudowę Skateparku przy ul. Niemcewicza, budowę placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13, budowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 i rozbudowę systemu monitoringu miejskiego. Projekty dotyczące rewitalizacji są składane w trybie konkursowym, decyzje o tym, czy otrzymają dofinansowanie zapadną w 2018 roku.

 

+ 27 głosów: 35 (77%) 8 -
Udostępnij na Google+