Ruszył przetarg na modernizację Domu Chemika - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01  Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ruszył przetarg na modernizację Domu Chemika

data aktualizacji: ponad rok temu 17.05.2017, odsłon: 1697, ~Paweł Wójcik

Budynek POK "Dom Chemika" jest w stanie technicznym wymagającym gruntownego remontu, zarówno ze względu na konieczność dostosowania go do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, wzmocnienia jego konstrukcji, jak również poprawienia jego warunków energetycznych i przystosowania do oczekiwań funkcjonalnych przyszłych użytkowników obiektu. Obecny budynek Puławskiego Ośrodka Kultury został oddany do użytku w 1984 roku i jego zużycie oraz brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych wymuszają konieczność modernizacji.

Projekt przebudowy POK  powstał w porozumieniu z autorem pierwotnej dokumentacji panią mgr inż. ach. Jadwigą Szymanowską- Biedrzycką i uzyskał jej akceptację. Projektem objęto przede wszystkim te elementy budynku, które w opinii organów kontrolnych stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników w świetle obowiązujących obecnie, zaostrzonych przepisów. Dotyczą one przede wszystkim istniejących schodów, klatek schodowych, dróg i dojść ewakuacyjnych oraz palnych okładzin ściennych i sufitowych.

W rozwiązaniach projektowych nowej elewacji uwzględniono zasadę ryzalitowania pionowego przyjmując moduł ryzalitów i rytm architektoniczny, podobnie jak w pierwotnym projekcie. Przyjęte rozwiązania zostały także uzgodnione z jego autorką panią mgr inż. arch. Jadwigą Szymanowską – Biedrzycką.

W projekcie przebudowy przewiduje się w miarę możliwości technicznych zachowanie i wykorzystanie nadających się do tego celu wartościowych elementów obecnego wystroju architektonicznego takich jak np. metalowa płaskorzeźba znajdująca się w pawilonie wystawowym od strony ul. Wojska Polskiego.

Obecnie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania „Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika w Puławach – etap I”. Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 22 czerwca 2017 roku. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znajduje się pod linkiem (kliknij)

Modernizacja POK „Dom Chemika” w pierwszym etapie będzie realizowana w II częściach:

Część I obejmuje swoim zakresem dwa zadania:

- rozbudowę i kompleksową przebudowę Budynku Głównego Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” przy ul. Wojska Polskiego nr 4 w Puławach, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz sieci i przyłącza wod. – kan, sieci i przyłącza cieplne, oświetlenie parkingu i ciągów pieszych, przebudowę istniejącego oświetlenia oraz wykonanie zieleni z elementami małej architektury.

- Rozbudowę i kompleksową przebudowę obiektu oraz termomodernizację budynku w celu dostosowania obiektu do nowych przepisów, norm i standardów oraz zmianę programu funkcjonalno-użytkowego obiektu.

Część II swoim zakresem obejmuje wykonanie systemu elektroakustycznego, inspicjenta oraz wideo.

Całkowicie odrębnym zadaniem (etap II modernizacji) będzie budowa Mediateki w miejsce obecnego pawilonu wystawowego POK. Obecnie trwa wykonywanie dokumentacji projektowej.  Gotowy jest już projekt budowlany zadania pn. Przebudowa POK „Dom Chemika” II etap – Mediateka . Do Starostwa Powiatowego złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. W trakcie realizacji jest projekt wykonawczy. Planowany termin jego zakończenia to 29 czerwca 2017 r.

W ramach obecnie ogłoszonego postepowania przetargowego „Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika w Puławach – etap I” przewidywane są m.in. następujące prace budowlane:

W zakresie konstrukcji:

- wzmocnienie konstrukcji fundamentów, słupów i stropów w części budynku wokół patio

- nowa konstrukcja przykrycia patio

- nowe stropy nad klubem „Smok” i salą baletową

- przebudowa i wydzielenie p.poż istniejących klatek schodowych

W zakresie funkcji:

- przeniesienie klubu „SMOK” na parter budynku

- przeniesienie sali baletowej wraz z zapleczem szatni na I piętro

- przeniesienie galerii na parter Bud. Głównego

- usytuowanie cz. administracyjnej na parterze bud. głównego

- wykonanie nowego wejścia głównego do obiektu od strony placu Chopina

- wydzielenie nowej portierni przy wejściu głównym

- aranżacja nowej przestrzeni ogólnodostępnej pod zadaszonym patio

- sala prób, warsztaty, sale taneczne zgrupowane na kondygnacji piętra

- przeprojektowanie wszystkich pom. higieniczno-sanitarnych i wydzielenie dodatkowych toalet dla osób niepełnosprawnych

- zaprojektowanie pom. technicznych –obsługa sceny

Ponadto przewidziane jest zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dojazdów i parkingów, założenie trawników i nasadzeń krzewów (ponad 2000 sztuk) oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem również wykonanie instalacji wewnętrznych m.in. klimatyzacji, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, oświetlenia oraz instalacji teletechnicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac znajdują się pod linkiem (kliknij)

+ 18 głosów: 20 (90%) 2 -
Udostępnij na Google+