Sesja z dnia 28 grudnia 2017 r. - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Sesja z dnia 28 grudnia 2017 r.

data aktualizacji: 11 miesięcy temu 29.12.2017, odsłon: 612, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

28.12.2017

sala konferencyjna Urząd Miasta Puławy


28 grudnia odbyła się XLVII sesja Rady Miasta Puławy.  Jednym z ważniejszych punktów w programie obrad było przyjęcie budżetu Miasta Puławy na 2018 r. Za przyjęciem budżetu na 2018 r. głosowało 19 radnych a 1 był przeciw.


Ponadto radni podjęli m.in. uchwały w sprawie:
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A” – część I

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Ceglana”.  W planie zostały uwzględnione liczne uwagi mieszkańców. Uchwalenie planu umożliwi zabudowę nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. L. Kaznowskiego, ul. Ceglanej i ul. Powstańców Listopadowych.

- zmiany Uchwały Nr XXXII/347/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez „Miejski Zakład Komunikacji – Puławy” Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich.

- uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla miasta Puławy. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Taki program rokrocznie uchwalany jest przez Radę Miasta. 
- uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla miasta Puławy. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 
- zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miasta Puławy na 2018 rok.
- nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław. W uchwale nadaje się Odznakę Honorową za Zasługi dla Puław: Pani Marzenie Ewie Szczypie, Panu Andrzejowi Markowi Gorgolowi, Panu Dariuszowi Piotrowi Kocuniowi, Pani Irenie Pilaszewskiej oraz Pani Krystynie Wilczyńskiej – Ciemiędze.


Dodatkowo radni podjęli uchwały w sprawie zmian w składach Komisji: Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego, Budżetu i Finansów oraz Rewizyjne oraz przyjęli plany pracy Komisji Rady Miasta na 2018 rok.


Na sesji przyjęto również stanowisko w sprawie rozpatrzenia żądań objętych petycją wniesioną przez Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 w sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych.      
 

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+