Skrót z IV sesji Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Skrót z IV sesji Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 6 miesięcy temu 1.02.2019, odsłon: 338, ~Hanna Wenerska

31 stycznia 2019 r. odbyła się IV sesja Rady Miasta Puławy VIII kadencji.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026, dotyczących poręczenia dla PPNT, zwiększenia wolnych środków, emisji obligacji komunalnych w 2021 r. oraz zaktualizowania kwoty długu oraz kwoty odsetek w latach 2021-2036,

- zmian w budżecie miasta na 2019 r., dotyczących m.in. rekompensaty dla PPNT, przebudowy drogi w ul. Kochanowskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Mickiewicza, opracowania koncepcji budowy dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu pomiędzy ulicami: Ceglaną, Powstańców Listopadowych i Kaznowskiego oraz zakupu systemu do obsługi sesji Rady Miasta Puławy,     

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Miasto Puławy a Gminą Baranów dotyczącego powierzenia gminie Miasto Puławy wykonywania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

- ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich. Uchwała dotyczy rozszerzenia zakresu świadczonych usług przewozowych na terenie Gminy Żyrzyn, uruchomieniem nowej linii komunikacyjnej na trasie Puławy – Dęblin oraz podjęciem współpracy pomiędzy gminą Miasto Puławy a Gminą Baranów w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Baranów. Uchwała nie przewiduje zmian obowiązujących cen biletów za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej w dotychczasowej strefie miejskiej i strefach podmiejskich.          

Radni podjęli również uchwały poświęcone drogom i komunikacji:

- w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Puławy do kategorii dróg gminnych,

- zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Puławy.

Wśród podjętych uchwał znalazły się trzy uchwały poświęcone zasadom finansowania wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

Ponadto radni przyjęli Apel skierowany do Wojewody Lubelskiego i Parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie i remont grobów i Cmentarza Wojennego w Puławach oraz Stanowisko w sprawie akceptacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.

Zapis sesji Rady Miasta Puławy VIII kadencji dostępny jest na YouTube na profilu Puławoaktywni.

+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+