Transmisja XXX sesji Rady Miasta Puławy VIII kadencji - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Transmisja XXX sesji Rady Miasta Puławy VIII kadencji

data aktualizacji: 15 dni temu 30.04.2021, odsłon: 1178, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

29.04.2021

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na XXX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.  
 
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  

 


Przejście do transmisji Sesji Rady Miasta Puławy


Klauzula informacyjna


Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Puławy z 25 marca 2021 r.  

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Czartoryskich w Puławach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z inwestycją.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puławy do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy”.

7.. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" 

Sp. z o.o. w Puławach na lata 2021-2025".

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Miejskiego Programu Stypendialnego – Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Puławy dla najzdolniejszych uczniów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na rok 2021  dla miasta Puławy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „G”.

11. Podjęcie uchwały  w sprawie niewyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Puławy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puławy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchylenia stanowiska Rady Miasta Puławy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powstrzymania ideologii lansowanej przez subkulturę „LGBT” w mieście Puławy.

14. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 15 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r.

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i informacje.  

18. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                     Przewodnicząca 

                                                                                                                  Rady Miasta Puławy  

                                                                                                                     Bożena Krygier 

 

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.               

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+