Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp „Centrum” - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp „Centrum”

data aktualizacji: 4 miesiące temu 4.12.2018, odsłon: 1136, ~Łukasz Kołodziej

Prezydent Miasta Puławy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty projektem planu przedstawiony jest na załącznikach graficznych.

Teren zlokalizowany w centralnej części obszaru miasta przylega do jednej z najważniejszych osi kompozycyjnych Puław - Alei Królewskiej dlatego też obecna nieharmonijna struktura funkcjonalno-przestrzenna wymaga głębokich transformacji. Wrażenie swego rodzaju rozedrgania, potęgują również przyległe zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysoce zróżnicowanej kompozycji oraz skali zabudowy co może znacznie utrudniać uzyskanie jednorodnych rozwiązań przestrzennych. 

Powyższe uwarunkowania architektoniczno–urbanistyczne zostały wzięte pod uwagę  podczas wyznaczania terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w których określone zostały nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w kształtowaniu nowej zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Dowodem jest na to jest m.in., zaprojektowanie systemu przestrzeni publicznych.

Działania planistyczne mają na celu wprowadzenie przejrzystych reguł i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku sytuowania nowej zabudowy uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni (np. poprzez stosowne nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu). W szczególności wymagania te zostały uwzględnione poprzez określenie: linii zabudowy, form i gabarytów obiektów, geometrii dachów oraz lokalizacji reklam.

Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest do 14.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puławy, przy ul. Lubelskiej 5,  24‑100 Puławy w  pok. 221, w godz. 8.30 — 15.30 oraz na stronie internetowej: www.pulawy.eu w zakładce „Dla Mieszkańców - Planowanie Przestrzenne – Dokumenty planistyczne w opracowaniu – obwieszczenia i ogłoszenia”.  Pozycja nr 4.

Do projektu planu można wnosić uwagi, które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Puławy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie:

- pisemnej na adres: Prezydent Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy;

- ustnie do protokołu w pok. Nr 221 Urzędu Miasta Puławy;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.pulawy.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym).

Termin składania uwag:  do dnia 31.12.2018 r.

Załączniki

+ 4 głosów: 5 (80%) 1 -
Udostępnij na Google+