Wyniki otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Wyniki otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu

data aktualizacji: ponad rok temu 30.10.2017, odsłon: 566, ~Magdalena Fidos

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) Prezydent Miasta Puławy podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przeprowadzonego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu partnerskiego  pt. „Odnowa funkcjonalna obszaru rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”  w ramach Działania 13.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.

Podmiot wybrany do pełnienia funkcji partnera:

Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Wróblewskiego 15, 24-100 Puławy.

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym naborze została złożona tylko jedna oferta, tj. oferta podmiotu, o którym mowa wyżej. Podmiot ten spełnił wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, a złożona przez niego oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów – 25 pkt.

+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+