Zaproszenie mieszkańców do Komitetu Rewitalizacji - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie mieszkańców do Komitetu Rewitalizacji

data aktualizacji: ponad rok temu 1.02.2019, odsłon: 1472, ~Ewelina Borawska

Szanowni Mieszkańcy Puław,

            Prezydent Miasta Puławy zaprasza przedstawicieli lokalnych środowisk, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych grup interesariuszy do prac w Komitecie Rewitalizacji.

            Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji. Głównym zadaniem będzie wspieranie działań Prezydenta Miasta Puławyw obszarze rewitalizacji poprzez pełnienie funkcji opiniodawczo – doradczych w sprawach związanych z wdrażaniem oraz monitorowaniem i ewaluacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. (Aktualizacja)” przyjętego przez Radę Miasta Puławy Uchwałą Nr XLII/417/17 w dniu 26 października 2017 r. Komitet podejmował będzie także działania w zakresie upowszechniania wśród lokalnej społeczności informacji o realizacji poszczególnych przedsięwzięć/projektów Programu Rewitalizacji oraz osiąganych efektach rewitalizacji w m. Puławy. Ponadto, stanowił on będzie płaszczyznę rozwijania działań rewitalizacyjnych w mieście. Ze względu na to, iż zgromadzi przedstawicieli różnych środowisk, będzie pozyskiwał z wielu źródeł informacje o pojawiających się potrzebach, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w aktualizacji Programu Rewitalizacji.

Wybór członków oraz zadania, organizacja i tryb pracy Komitetu Rewitalizacji określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Puławy Nr A/14/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Mieszkańcy zainteresowani aktywnym włączeniem się w działania związanez rewitalizacją, mogą zgłaszać swoje kandydatury na członków Komitetu Rewitalizacji do dnia 15 lutego 2019 roku poprzez wypełnienie „Deklaracji uczestnictwa” (zgodnie ze wzorem w załączeniu) i złożenie jej w Kancelarii Ogólnej (parter) Urzędu Miasta w Puławach ul. Lubelska 5 lub przesłanie elektronicznie na adres: projekty@um.pulawy.pl.

Pierwsze posiedzenie Komitetu odbędzie się w drugim kwartale 2019 roku. Kolejne posiedzenia Komitetu będą odbywać się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku.  

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:

Wydział Rozwoju Miasta (II piętro)

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5

pok. 236 Kierownik (81) 458-61-61-95

pok. 208 (81) 458-61-09, 458-61-10;

e-mail: projekty@um.pulawy.pl

 

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. (Aktualizacja)”(kliknij)

Załączniki

+ 8 głosów: 9 (89%) 1 -
Udostępnij na Google+