Zaproszenie na II sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na II sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

data aktualizacji: 8 miesięcy temu 5.12.2018, odsłon: 1103, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

11.12.2018

sala konferencyjna Urząd Miasta Puławy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję II sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 11 grudnia 2018 r.  (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Puławy z 22 listopada 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Wychowania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Puławy do złożenia wniosku  o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Strategia elektromobilności Miasta Puławy” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Sieroszewskiego - Reymonta”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Puławy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Puławy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Puławy Pana Pawła Maja.
 20. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Puławy za rok szkolny 2017/2018.
 21. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i informacje. 
 25. Zamknięcie obrad.

 

     Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

                      Bożena Krygier

 

 

+ 3 głosów: 5 (60%) 2 -
Udostępnij na Google+