Zaproszenie na IV sesję Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na IV sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 6 miesięcy temu 25.01.2019, odsłon: 818, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

31.01.2019

Sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na IV sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z II sesji Rady Miasta Puławy z 11 grudnia i III sesji Rady Miasta Puławy z 27 grudnia 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2026.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata samorządu puławskiego do Związku Miast Polskich.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata samorządu puławskiego do Związku Miast Nadwiślańskich.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy fragmentów nieruchomości położonych w Puławach – obręb Miasto Puławy, oznaczonych jako działki numer: 2939/32, 2772/5, 362/7, 439/72, 2757/8, 706/23, 707/1.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej w Puławach - obręb Miasto Puławy, oznaczonej jako działka numer 439/72.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, oddanej w trwały zarząd.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, oddanych w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta Puławy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Portowej, oznaczonej jako działka nr 2449/2.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Pomoc w zakresie dożywiania dla mieszkańców Miasta Puławy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego osoby do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim, rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Puławy do kategorii dróg gminnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Puławy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Miasto Puławy a Gminą Baranów dotyczącego powierzenia gminie Miasto Puławy wykonywania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/18 Rady Miasta Puławy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 21. Przyjęcie stanowiska w sprawie akceptacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie ustalenia sieci i  określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.
 22. Przyjęcie Apelu skierowanego do Wojewody Lubelskiego i Parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie i remont grobów i Cmentarza Wojennego w Puławach.
 23. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Puławy na 2019 r.
 24. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski i informacje. 
 28. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                 Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

                                                                                              (-)   Bożena Krygier

 

 

+ 0 głosów: 2 (0%) 2 -
Udostępnij na Google+