Zaproszenie na XIII sesję Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XIII sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 7 miesięcy temu 21.11.2019, odsłon: 1117, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

28.11.2019

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na  XIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 28 listopada 2019 r.  (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Puławy z 24 października 2019 r.  
4.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2020.
6.    Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 r.
7.    Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.
8.    Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Puławy na 2020 r.
9.    Przyjęcie stanowiska w sprawie pozostawienia rocznych stawek podatku od środków transportowych w obecnie obowiązującej wysokości, na 2020 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy jednostki bilansowej B i C.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Puławy przez Klub Sportowy „Azoty-Puławy”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Puławy przez Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna.
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puławy na 2019 rok”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Puławy na lata 2019-2022.
16.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2020 rok”.
19.    Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Puławy” za lata 2017-2018.
20.    Sprawozdanie częściowe z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 dla miasta Puławy.
21.    Informacja Prezydenta Miasta Puławy o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Puławy za rok szkolny 2018/2019.
22.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 14.10.2019 r. do 15.11.2019 r.  
23.    Interpelacje i zapytania radnych.
24.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25.    Wolne wnioski i informacje.  
26.    Zamknięcie obrad.

                                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                                   Rady Miasta Puławy

                                                                                                                     Bożena Krygier

 

 

 

 

 

 

 

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+