Zaproszenie na XL sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XL sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

data aktualizacji: 28 dni temu 23.12.2021, odsłon: 732, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

29.12.2021

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Puławy z 18 listopada i 19 listopada 2021 r. oraz protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Puławy z 25 listopada 2021 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Puławy Pana Pawła Maja. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych Rady Miasta Puławy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021- 2026.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

7. Podjęcie uchwał:  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026 i w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2022:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii i wniosków  w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej przez Komisje Rady Miasta,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, projekcie uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania deficytu, 

d) wystąpienie Prezydenta Miasta oraz ustosunkowanie się do opinii i  wniosków Komisji,

e) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały  budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

f) głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026,

g) głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2022

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 dla miasta Puławy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla miasta Puławy. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Puławach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Miasto Puławy na lata 2021-2036”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinasowanie z zakresu gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puławach. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Miasta Puławy.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Puławy.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miasta Puławy na rok 2022.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022. 

21. Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Puławy na rok 2022. 

22. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 17.11.2021 r. do 17.12.2021 r. 

23. Interpelacje i zapytania radnych. 

24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

25. Wolne wnioski i informacje Radnych oraz Prezydenta.  

26. Zamknięcie obrad.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. 

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. 

 

                                                                                                                                Przewodnicząca 

                                                                                                                             Rady Miasta Puławy 

                                                                                                                                Bożena Krygier 

 

 

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+