Zaproszenie na XV sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XV sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

data aktualizacji: 8 miesięcy temu 13.12.2019, odsłon: 892, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

19.12.2019

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na XV sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy i Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika uwieczniającego pamięć mjr. Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Centralna, Partyzantów.                           
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2026.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026:
a)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    zaprezentowanie opinii i wniosków  komisji stałych i komisji właściwej do spraw budżetu,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
d)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
e)    wystąpienie Prezydenta Miasta oraz ustosunkowanie się do opinii i  wniosków Komisji,
f)    dyskusja i głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do projektu uchwały  budżetowej,
g)    głosowanie nad uchwałą budżetową.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla miasta Puławy.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla miasta Puławy.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów udostępnienia części zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Puławy, oddanych w trwały zarząd na rzecz poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy Miasto Puławy.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów udostępnienia części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, oddanej w trwały zarząd na rzecz Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Portowej, oznaczonej jako działka nr 2449/2.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Cypriana Kamila Norwida i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Puławy.
21.    Przyjęcie Raportu o stanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 za okres 2015-2018.
22.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej organów.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miasta Puławy na rok 2020.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
25.    Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miasta Puławy na rok 2020.
26.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 18.11.2019 r. do 06.12.2019 r.
27.    Interpelacje i zapytania radnych.
28.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
29.    Wolne wnioski i informacje.  
30.    Zamknięcie obrad.
                                                                                                       Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

                                                                                                                                      Bożena Krygier

 

 

 

 

 

 

 

+ 1 głosów: 5 (20%) 4 -
Udostępnij na Google+