Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: miesiąc temu 21.12.2020, odsłon: 664, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

21.12.2020

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na XXVI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Puławy z 29 października i 3 listopada 2020 r. oraz protokołu z XXV sesji Rady Miasta Puławy z 26 listopada 2020 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla miasta Puławy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla miasta Puławy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Puławy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu części zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Puławy, oddanych w trwały zarząd na rzecz:  Miejskiego Przedszkola nr 10 w Puławach, Miejskiego Przedszkola nr 15 w Puławach i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Portowej, oznaczonej jako działka nr 2449/2.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Puławy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

12. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie   określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puławy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020- 2026.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026:

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) zaprezentowanie opinii i wniosków  komisji stałych i komisji właściwej do spraw budżetu,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,

e) wystąpienie Prezydenta Miasta oraz ustosunkowanie się do opinii i  wniosków Komisji,

f) dyskusja i głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do projektu uchwały  budżetowej,

g) głosowanie nad uchwałą budżetową.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miasta Puławy na rok 2021.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. 

23. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miasta Puławy na rok 2021. 

24. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 16.11.2020 r. do 10.12.2020 r.

25. Interpelacje i zapytania radnych. 

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

27. Wolne wnioski i informacje.  

28. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. 

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.  

 

 

 

                                                                                                            Przewodnicząca 

                                                                                                        Rady Miasta Puławy                

                                                                                                             Bożena Krygier 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+