Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

data aktualizacji: 2 miesiące temu 25.02.2021, odsłon: 621, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

25.02.2021

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Puławy z 28 stycznia 2021 r.  

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Miasto Puławy i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na wykonanie projektu technicznego budowy drogi powiatowej Nr 2530L ul. Piasecznica w Puławach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Gościńczyk”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Dęblińska - Długa”.

8. Informacja Prezydenta Miasta Puławy o zgłoszonych roszczeniach i wydanych decyzjach w związku ze zmianą wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, za rok 2020. 

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 18 stycznia 2021 r.  do 12 lutego 2021 r.

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.  

13. Zamknięcie obrad.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. 

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.               

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+