Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 11 dni temu 25.11.2021, odsłon: 510, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

25.11.2021

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Radni mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Urzędu Miasta, jak również w każdym innym miejscu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta Puławy z 28 października 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2021 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Puławy na lata 2022-2026. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Usługowe cz. A (wschód).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, dziennych opiekunów lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie miasta Puławy. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec działań dyskryminacyjnych związanych z brakiem szczepień przeciwko COVID-19.

11. Informacja Prezydenta Miasta Puławy o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Puławy za rok szkolny 2020/2021.  

12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 8.11.2021 r. do 16.11.2021 r. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Wolne wnioski i informacje Radnych oraz Prezydenta.  

16. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. 

     Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

                                                              Przewodnicząca 

                                                               Rady Miasta Puławy

                                                              (-) Bożena Krygier

 

                                                                           

 

 

 

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+