Zapytanie ofertowe: kronika miejska i realizacja materiałów wideo - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zapytanie ofertowe: kronika miejska i realizacja materiałów wideo

data aktualizacji: miesiąc temu 8.01.2020, odsłon: 209, ~UM Puławy

Miasto Puławy poszukuje wykonawcy:

- filmu podsumowującego działalność kulturalną, sportową, inwestycyjną i społeczną Miasta Puławy w roku 2020, zwaną do tej pory Kroniką Filmową. Czas trwania 20-25 minut.

- materiałów wideo z bieżącej działalności urzędu, polegającej na przygotowaniu w ciągu każdego miesiąca krótkich materiałów wideo ze spotkań, konferencji i innych wydarzeń celem umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy lub profilach społecznościowych należących do miasta. Liczba nagrań: maksymalnie do 6 w miesiącu. Maksymalny termin na przekazanie materiałów: 24 godziny od wydarzenia.

- Impresji z podsumowania wydarzeń kulturalnych na uroczystość Inauguracji Roku Kulturalnego 2020/2021, prezentującej wybrane i zaakceptowane przez Zamawiającego wydarzenia o charakterze kulturalnym. Czas trwania filmu ok. 8 – 10 minut.

Kronika filmowa oraz impresja z podsumowań wydarzeń kulturalnych będą przygotowywane w oparciu o najważniejsze wydarzenia w 2020 roku, ułożone tematycznie z zachowaniem chronologii – według wykazu przygotowanego przez Przyjmującego Zamówienie. Spis wydarzeń może ulec zmianie w ciągu roku.

Przyjmujący Zamówienie zapewnia materiał filmowy niezbędny do przygotowania kroniki, przygotowuje teksty czytane przez lektora – materiały graficzne i tekstowe będą konsultowane z Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej. Realizuje też inne działania niezbędne do wyprodukowania filmu (oprawa muzyczna, lektor, montaż, napisy, itp.). Umowa realizowana będzie od momentu podpisania do końca grudnia 2020 roku.

Podstawa prawna:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 2/18 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość kwoty 30.000 euro.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. Cena brutto – maksymalnie C=80 pkt.

C=(Cmin./Cx)*80

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.

Cmin – minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie

Cx – cena brutto rozpatrywanej oferty

  1. Kryterium doświadczenia w realizowaniu wymienionych zleceń. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do przesłania lub wskazania stron internetowych, serwisów lub profilu w mediach społecznościowych w których można znaleźć próbki zrealizowanych materiałów lub zrealizowane projekty. Materiały mogą być także dostarczone na nośniku CD.

 

Oferent, który w okresie 2 lat przed złożeniem oferty wziął udział w tworzeniu materiałów multimedialnych dla jednostek samorządu terytorialnego, potwierdzonych referencjami:

- zrealizował projekty - 2 i więcej: 20 pkt.

- zrealizował projekty - 1: 10 pkt.              

 

Ostateczna ocena punktowa oferty:

Sposób obliczania końcowej oceny oferty S:

S=C+D

Gdzie:

C- ilość punktów uzyskana za kryterium „Cena” przez ocenianą ofertę

D- ilość punktów uzyskania na kryterium „Doświadczenie” przez ocenianą ofertę

Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ocenianą ofertę, będącą sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.

Składający ofertę zobowiązany jest dostarczyć próbki realizowanych materiałów na nośniku CD lub wskazać strony internetowe, profile lub portale gdzie takie próbki się znajdują.

Oferty należy przysyłać w zamkniętych kopertach na wypełnionym formularzu, będącym załącznikiem nr 1 do zapytania do dnia 22 stycznia 2020 roku na adres:

 

Urząd Miasta Puławy

ul. Lubelska 5

24-100 Puławy z dopiskiem „Kronika 2020”

lub składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+