Dostosuj wydruk

Konsultacje projektu uchwały

Wykonując uchwałę nr XXXVI/342/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego, Prezydent Miasta Puławy przekazuje projekt uchwały Rady Miasta Puławy zmieniający uchwałę nr XV/144/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla miasta Puławy.

Organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy – mailem na adres: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2020 roku do godz. 10.00.

Pismo Wiceprezydenta Miasta Puławy

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy zmieniający uchwałę nr XV/144/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla miasta Puławy.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Pożytku Publicznego

autor: Edyta Tokarczyk

Źródło:

Dodano: 2020.03.13

pulawy.eu