Dostosuj wydruk

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Serdecznie zapraszam na XVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy (ul. Lubelska 5)
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Puławy z 27 lutego 2020 r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Miejskiego programu Stypendialnego – Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy dla najzdolniejszych uczniów.  
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/75/19 Rady Miasta Puławy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Puławach.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/144/19 Rady Miasta Puławy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Miasta Puławy.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/278/16 Rady Miasta Puławy  z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puławy na 2020 rok”.
9.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
10.    Sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 17.02.2020 r. do 17.04.2020 r.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wolne wnioski i informacje.  
14.    Zamknięcie obrad.

                                                                           

                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

                                                                                                                                          Bożena Krygier

 

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.  

autor: Hanna Wenerska

Źródło:

Dodano: 2020.04.27

pulawy.eu