Dostosuj wydruk

XXV sesja Rady Miasta Puławy (wideo)

 XXV sesja Rady Miasta Puławy (wideo)

 


 


Proponowany porządek obrad: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Puławy z 20 października 2020 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenkiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Puławy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puławach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej organów.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Wychowania.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

16. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puławy z kontroli realizacji zadań ze środków budżetu miasta na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Miasto Puławy.

17. Informacja Prezydenta Miasta Puławy o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Puławy za rok szkolny 2019/2020.

18. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 19.10.2020 r.  do 13.11.2020 r. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Wolne wnioski i informacje.  

22. Zamknięcie obrad.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. 

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.  

autor: UM Puławy

Źródło:

Dodano: 2020.11.26

pulawy.eu