Dostosuj wydruk

Strategie i programy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy

Miejski Program Wspierania Rodziny dla Miasta Puławy

Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych "Duża Puławska Rodzina"

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Puławy

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy

Program Polityki Zdrowotnej Miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Program współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Puławy

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Puławy

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Puławy

Program zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym dla miasta Puławy

Administrator

Źródło:

Dodano: 2015.12.29

pulawy.eu