Dodatek mieszkaniowy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dodatek mieszkaniowy

data aktualizacji: ponad rok temu 29.12.2015, odsłon: 4458, ~Administrator

Jaki tytuł prawny uprawnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego? 
Zgodnie z art. 2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku, dodatek mieszkaniowy przysługuje:
• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje
im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność  i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym
na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Jakiej powierzchni użytkowej nie może przekroczyć lokal mieszkalny zajmowany przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy?
Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób tzn. że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej
o więcej niż 30 %:
• 35 m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
• 40 m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
• 45 m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
• 55 m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
• 65 m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
albo o 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %:
• 35 m2 + 50 % = 52,50 m2 dla 1 osoby
• 40 m2 + 50 % = 60,00 m2 dla 2 osób
• 45 m2 + 50 % = 67,50 m2 dla 3 osób
• 55 m2 + 50 % = 82,50 m2 dla 4 osób
• 65 m2 + 50 % = 97,50 m2 dla 5 osób
W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się natomiast o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Jakie dochody gospodarstwa domowego kwalifikują do przyznania dodatku mieszkaniowego?
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie jest to kwota 1544,48 zł) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie jest to kwota 1103,20 zł).
Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania (dochód brutto) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się natomiast świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych  z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.

Jakich wydatków nie uwzględnia się przy naliczaniu dodatku mieszkaniowego?
Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się opłat za:
• gaz przewodowy,
• energię elektryczną,
• ubezpieczenie,
• podatek od nieruchomości,
• wieczyste użytkowanie gruntów.
Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego?
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej, spełniającej kryteria określone w ustawie.
W tut. urzędzie obsługę spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych prowadzi Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych (pok. nr 12, parter, tel. 81 4586085), gdzie można uzyskać szczegółowe informacje oraz pobrać druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego.
Karta usługi oraz druki wniosku i deklaracji o dochodach znajdują się też pod adresem naszego BIP.