Internet Wi-Fi - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Internet Wi-Fi

data aktualizacji: ponad rok temu 11.04.2016, odsłon: 7840, ~admin

Lokalizacja hotspotów (mapy)

1. Hala sportowa MOSiR, Aleja Partyzantów 11
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Wróblewskiego 11


3. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kaniowczyków 1


4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kaniowczyków 9
5. Państwowa Straż Pożarna w Puławach, ul. Lubelska 51


6. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Niemcewicza 4


7. Miejskie Przedszkole nr 10, Skwer Solidarności, ul. Karpińskiego 8


8. Skwer Niepodległości - Biuro Informacji Turystycznej, Aleja Mała


9. Bulwar Nadwiślański, ul. Wiślana


10. Pałac Czartoryskich, ul. Czartoryskich 8


11. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Legionu Puławskiego 8


12. MOPS, ul. Leśna 17


13. Hostel Olimpic, ul. Hauke-Bosaka 1


14. UM Puławy, ul. Lubelska 5

 

Lokalizacja hotspotów (spis)

Lp. Nazwa obiektu Adres

1.

Hala sportowa MOSiR

Aleja Partyzantów 11

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

ul. Wróblewskiego 11

3.

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Kaniowczyków 1

4.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

ul. Kaniowczyków 9

5.

Państwowa Straż Pożarna w Puławach

ul. Lubelska 51

6.

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Niemcewicza 4

7.

Miejskie Przedszkole nr 10
Skwer Solidarności

ul. Karpińskiego 8

8.

Skwer Niepodległości - Biuro Informacji Turystycznej

Aleja Mała

9.

Bulwar Nadwiślański

ul. Wiślana

10.

Pałac Czartoryskich

ul. Czartoryskich 8

11.

Szkoła Podstawowa nr 11

ul. Legionu Puławskiego 8

12.

MOPS

ul. Leśna 17

13.

Hostel Olimpic

ul. Hauke-Bosaka 1

14.

UM Puławy

ul. Lubelska 5

 

Regulamin korzystania z sieci

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hot-Spot (hotspot.um.pulawy.pl)

§1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – Hot-Spot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta Puławy,

2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zaakceptowaniu „Regulaminu korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hot-Spot (hotspot.um.pulawy.pl)” i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hot-spot o nazwie SSID: „hotspot.um.pulawy.pl”. Z treścią Regulaminu można zapoznać się również na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy dostępnej pod adresem http://www.pulawy.euzakładka – Internet Wi-Fi

3. Użytkownik korzystając z sieci Hot-Spot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hot-Spot.

4. Właścicielem bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu jest Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy.

5. Dostęp do Internetu jest realizowany z wykorzystaniem infrastruktury Puławskiej Bezprzewodowej Sieci Informatycznej.

6. Sieć zarządzana jest przez: Centrum Usług Wspólnych w Puławach - ul. Piłsudskiego 83, 24-100 Puławy.

7. Wydział Informatyczny Urzędu Miasta Puławy nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hot-spotów. Użytkownicy powinni zlecać konfigurację sprzętu specjalizowanej firmie.

8. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

9. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

10. Sieć wspiera następujące usługi Internetowe:

-pocztę elektroniczną,

- przeglądanie stron www,

- popularne komunikatory internetowe.


§2.

Zakres odpowiedzialności

1. W ramach realizacji Usługi, Operator dołoży wszelkich starań, aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Operator zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu Hot-Spot’a ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.

2. Operator nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.

3. Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.

4. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.

5. Operator nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.

6. Operator nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą Hot-Spot.

7. Operator ma prawo odmówić dostępu lub zablokować dostęp do sieci Hot-Spot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w §3 ust. 2.

8. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hot-Spot’a.

§3.

Zakres i warunki świadczenia przez gminę miasto Puławy usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 18 hotspotów.

Obszar, na którym jest świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą hotspotów , obejmuje teren miasta Puławy w promieniu do 100 metrów od lokalizacji nadajnika.

2. Maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie będzie wyższa niż 512 kbit/s;

3. Łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza niż 15min, ograniczenie połączenia dotyczyć będzie urządzenia końcowego oraz użytkownika.

4. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz). W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy połączyć się z SSID’em o nazwie „hotspot.um.pulawy.pl”.

5. Po połączeniu należy włączyć przeglądarkę internetową gdzie nastąpi przekierowanie na stronę z regulaminem hotspotów. Warunkiem korzystania z bezprzewodowego Internetu jest akceptacja regulaminu.

§4.

Obowiązki Użytkownika

1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.

2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów:

a) do przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,

b) do usiłowania uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,

c) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
d) do przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
e) do rozpowszechniania wirusów komputerowych, masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

f) do odsprzedawania dostępu do Internetu,

g) do permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, NTP itp.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z punktu dostępowego, Operator ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do sieci hotspot.um.pulawy.pl.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje sieć Internet, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

5. Użytkownik we własnym zakresie podejmuje decyzje dotyczące zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadanego oprogramowania antywirusowego.

§5.

Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

1. Operator nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu do Hot-Spot’a wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

3. Operator nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hot-Spot’a, a w szczególności za:

1) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;

2) przesyłanie danych Użytkownika;

3) opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Hot-Spot’a.

§6.

Pomoc techniczna

1. Każdy Użytkownik korzystający z puławskich Hot-Spotów (z SSID’em w nazwie „hotspot.um.pulawy.pl”) może zgłaszać problemy techniczne telefonicznie do
Centrum Usług Wspólnych w Puławach tel. 81 458 63 33 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

2. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hot-Spot.

3. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom przez pracowników Operatora, ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Operatora.

§7.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. i może zostać zmieniony przez Operatora w każdym czasie bez uprzedzenia. Każdorazowo aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 2.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załączniki

Decyzja Prezesa UKE dla Gminy Miasto Puławy

W dniu 24 marca 2016 r., Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Puławy usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 18 hotspotów oraz określającą zakres i warunki świadczenia przez Gminę Miasto Puławy usługi dostępu do Internetu.

Decyzją Prezesa UKE został ustalony zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat:

  • obszar, na którym jest świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 18 hotspotów, obejmuje teren gminy miasta Puławy;

  • maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie może być wyższa niż 512 kbit/s;

  • łączny czas trwania połączenia nie może być dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie może być krótsza niż 15 minut, ograniczenie połączenia dotyczy:

  • urządzenia końcowego lub

  • użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany;

  • poszczególne hotspoty, pracujące w sieci bezprzewodowej, w zakresie częstotliwości 2,4 Ghz są urządzeniami klasy 1 i na podstawie art. 144 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 154 ust. 3 Pt nie wymagają pozwolenia radiowego.

Źródło: https://www.uke.gov.pl/decyzja-prezesa-uke-dla-gminy-miasto-pulawy-19397

 

Załączniki

Udostępnij na Google+