Program nauki pływania - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Program nauki pływania

data aktualizacji: ponad rok temu 14.01.2016, odsłon: 4398, ~Administrator

W trosce o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży wprowadzono Program nauki pływania. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Puławy. Realizacja zajęć w ramach systemu opiera się o posiadaną bazę sportową.

Aktualna podstawa prawna: uchwała nr XXV/246/16 Rady Miasta Puławy z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/160/15 Rady Miasta Pulawy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 dla miasta Puławy

Cele programu

 • wdrażanie od najmłodszych lat nawyków zdrowego stylu życia,

 • rozwijanie świadomości zagrożenia utonięciem po spożyciu alkoholu,

 • wdrożenie nawyku aktywnego organizowania i spędzania czasu wolnego bez użycia alkoholu,

 • zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego,

 • kształtowanie pożądanych postaw życiowych zgodnych z ideą fair play,

 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, umiejętności i kompetencji sportowych przygotowujących

 • do prozdrowotnej aktywności sportowej oraz rozwoju talentów sportowych,

Etapy Programu

Etap I – nauka pływania:

 • realizacja etapu odbywa się w klasach pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy,

 • uczniowie danej szkoły dzieleni są na grupy o liczebności zgodnej z obowiązującymi przepisami,

 • każda grupa realizuje zajęcia w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

Etap II – nauka pływania – doskonalenie:

 • realizacja etapu odbywa się w klasach drugich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy

 • spośród uczniów, którzy ukończyli I etap tworzy się grupy o liczebności zgodnej z obowiązującymi przepisami,

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po pozytywnym zaopiniowaniu przez koordynatora możliwe jest uczestnictwo w programie ucznia, który nie zrealizował w pełni I etapu,

 • każda grupa realizuje zajęcia w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

Etap III – nauka pływania stylowego:

 • realizacja etapu odbywa się w klasach trzecich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy,

 • spośród uczniów danej szkoły, którzy zrealizowali II etap tworzy się grupy o liczebności zgodnej z obowiązującymi przepisami,

 • istnieje możliwość tworzenia międzyoddziałowych grup odpowiadających predyspozycjom pływackim uczniów klas III,

 • każda ze szkolnych grup realizuje zajęcia w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo.

Na każdym etapie realizacji Programu organizuje się sprawdziany – zawody, w których uczestniczą uczniowie realizujący Program reprezentując swoje szkoły.


W 2017 r. program nauki pływania jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki - z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pozyskano środki w wysokości 38.000 zł.

Ministerialnym projektem nauki pływania „Umiem pływać” objęto w I etapie realizacji (od 1 lutego do 10 czerwca 2017 r.) 480 uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy. II etap programu będzie realizowany od 18 września do 19 grudnia 2017 r.


 

Załączniki