Udostępnianie informacji publicznej - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Udostępnianie informacji publicznej

data aktualizacji: ponad rok temu 7.01.2016, odsłon: 2005, ~Administrator

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej. 

Druk do pobrania 

Opłaty: Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. W przypadku poniesienia przez urząd dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Miejsce złożenia wniosku: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, pok. nr 1

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji Społecznej

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami.

W załącznikach znajduje się ZARZĄDZENIE NR  A/61/16 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Puławy, będące wprowadzeniem „Instrukcji w sprawie sposobu i zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Puławy”.

 

Załączniki