Zaproszenie na LX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta Puławy z 27 kwietnia 2023 r.
3. Przyjęcia stanowiska w sprawie zamiaru włączenia hali sportowej MOSiR przy Al. Partyzantów 11 do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony – 10 lat umowy dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Cypriana Kamila Norwida i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy na obszarze osiedla Włostowice sektor F,G,H – część 3.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Puławy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puławy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 17.04.2023 r. do 12.05.2023 r.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                       Przewodnicząca 

                                                                                                                                                     Rady Miasta Puławy 

                                                                                                                                                     (-)  Bożena Krygier