Puławy w sieci – budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej i usług

Foto: canva.com,

16 czerwca 2010 r. Prezydent Miasta Puławy podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu p.n.: „Puławy w sieci - budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej i usług". Ww. projekt otrzymał dofinansowanie

3.png

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji: listopad 2007 - grudzień 2013

Całkowita wartość projektu: 17 965 825,46 PLN

Wartość dofinansowania: 11 921 731,82 PLN

 
16 czerwca 2010 r. Prezydent Miasta Puławy podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu p.n.: „Puławy w sieci - budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej i usług". Ww. projekt otrzymał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs nr 08/RPOWL/4.1/2009 w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1: Społeczeństwo informacyjne, kategorii I: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 
 
Projekt  realizowany jest w Puławach oraz w Końskowoli. Przedmiotem projektu jest budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Puławach (Puławskiej Sieci Informatycznej - PSI), podłączenie do niej Urzędu Gminy w Końskowoli, rozbudowa sieci PIAP-ów, budowa centrum Zarządzania Siecią, rozbudowa infrastruktury technicznej Urzędu Miasta Puławy, stworzenie systemu telefonii cyfrowej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego.
 
Bezpośrednimi produktami projektu będą:
 
- długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego - 41,64 km,
- ilość uruchomionych PIAP-ów - 29 szt.,
- liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych - 8 szt.,
- liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - informacja - 1 szt.,
- liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - interakcja - 3 szt.,
- liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - dwustronna interakcja - 3 szt.,
- liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 - transakcja - 1 szt.,
- liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy - 6 szt.,
- liczba nowopowstałych centrów zarządzania siecią - 1 szt.,
- liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej - 8 szt.
 
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu w Puławach i Końskowoli oraz wykorzystania technik informacyjnych, co wpłynie na budowę społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Cel ogólny będzie realizowany poprzez cele bezpośrednie projektu, którymi są: usprawnienie pracy administracji publicznej i obniżenie kosztów jej funkcjonowania, udostępnienie powszechnego, bezpiecznego, szerokopasmowego dostępu do Internetu o niższych kosztach, uruchomienie sprawnej telefonii w technologii pakietowej IP i VoIP, stworzenie lokalnego centrum podpisu elektronicznego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podłączenie 12-u kamer do sieci światłowodowej, podniesienie jakości obsługi interesantów poprzez wdrożenie zaawansowanych interaktywnych platform komunikacji z obywatelami, ułatwiającymi dostęp do zasobów urzędu w postaci: usług call center, usług contact center oraz web phone VoIP, usprawnienie obsługi klienta i skrócenie czasu oczekiwania na nią, umożliwienie zachowania poufności, wyeliminowanie ryzyka kłopotliwych nieporozumień oraz podniesie efektywności organizacji pracy, przy jednoczesnej możliwości monitorowania obsługi - sprawności pracowników i natężenia przepływu klientów poprzez rozbudowę Biura Obsługi Interesantów i adaptację dodatkowych pomieszczeń oraz wdrożenie systemu zarządzania obsługą obywateli. Szerokopasmowe łącza pozwalają na obsługę nowych, multimedialnych aplikacji, takich jak usługa wideo na żądanie, wideokonferencja, czy telewizja interaktywna, wykorzystanie w pełni systemu e-usług Urzędu Miasta przez obywateli i firmy, możliwość rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Rozbudowana infrastruktura sieciowa oraz obniżone koszty dostępu do Internetu umożliwią rozbudowę systemu monitoringu miejskiego, zwiększy dostęp do Internetu dla Urzędu Miasta i jednostek miejskich, ograniczy zjawisko „wykluczenia cyfrowego". Uruchomienie telefonii w technologii pakietowej IP i VoIP zapewni bezpłatną komunikację w ramach sieci i tańsze połączenia do innych sieci telekomunikacyjnych dzięki możliwości wynegocjowania lepszych stawek telekomunikacyjnych dla całej grupy obiektów. Wdrożenie przez UM Puławy usługi niekwalifikowanego podpisu elektronicznego w ramach usługi e-Urząd wymaga uruchomienia lokalnego centrum podpisu elektronicznego dla obywateli, co spowoduje szersze wykorzystanie podpisu elektronicznego, niosące za sobą szereg korzyści wynikających przede wszystkim z faktu, że ustawa o podpisie elektronicznym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tworzą podstawy prawne do rozwoju e-administracji. Spowoduje to lepsze uwierzytelnianie osoby, która się nim posługuje niż podpis tradycyjny i zwiększy jego zastosowanie w dziedzinach, w których zachowanie bezpieczeństwa jest niezbędne.

Przyjęte rozwiązania są optymalne i jest korzystne z punktu widzenia całej społeczności.

Więcej informacji na temat programu i możliwości uzyskania dofinansowania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:  
http://www.rpo.lubelskie.pl/