Zaproszenie na LV sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LV sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Serdecznie zapraszam na LV sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Radni mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Urzędu Miasta w Puławach, ul. Lubelska 5 - sala konferencyjna, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Puławy: nr LI z 14 listopada 2022 r., nr LII z 24 listopada 2022 r. i nr LIII z 8 grudnia 2022 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 rok.
4. Podjęcie uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027 i w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2023:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii i wniosków w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej przez Komisje Rady Miasta,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, projekcie uchwały budżetowej Miasta Puławy oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
d) wystąpienie Prezydenta Miasta oraz ustosunkowanie się do opinii i wniosków Komisji,
e) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
f) głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2027,
g) głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla miasta Puławy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Puławy w zakresie powierzenia Miastu Puławy zadania własnego gminy dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miasta Puławy na 2023 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
9. Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Puławy na rok 2023.
10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 14.11.2022 r. do 19.12.2022 r.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miasta Puławy
Bożena Krygier