Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury: nabór wniosków

Zdjęcie pulpitu i mikrofonu
Zdjęcie pulpitu i mikrofonu

Do 31 grudnia można składać wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Puławy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. „Nagroda Kulturalna”, przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Puław, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.

Nagroda Kulturalna może zostać przyznana:

- za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr, literatura;
- za inicjowanie i organizację znaczących wydarzeń kulturalnych w mieście;
- za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki;
- za działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, popularyzację i dokumentowanie zabytków miasta;
- za promocję kulturalną Puław w kraju i za granicą;
- z okazji jubileuszu, od 10-lecia działalności kulturalnej lub artystycznej obchodzonego w roku przyznania nagrody;
- dla dzieci i młodzieży w wieku 10 –20 lat, obdarzonych szczególnym talentem artystycznym, wykorzystujących go w promocji naszego miasta i regionu oraz biorących czynny udział w życiu kulturalnym Puław - nagroda „Puławski Talent”.
- Nagroda Kulturalna może być przyznana za całokształt działalności lub za osiągnięcia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania Nagrody Kulturalnej (nagroda doroczna).

Nagroda Kulturalna może być przyznana osobom fizycznym lub prawnym a także innym podmiotom, mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy Miasto Puławy bądź działającym na jej terenie. Prezydent Miasta Puławy może przyznawać nagrody indywidualne i zbiorowe.

Nagroda Kulturalna za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub temu samemu podmiotowi tylko jeden raz. Doroczną nagrodę ta sama osoba lub ten sam podmiot może otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Wzór wniosku oraz uchwała Rady Miasta znajdują się na stronie.