Poprawa dostępności i jakości systemu komunikacji miejskiej dla Miasta Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanymi w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na swoim obszarze

Projekt bez tytułu(6).jpg
Foto: Zasoby UM Puławy, Projekt bez tytułu(6).jpg

Miasto Puławy dn. 26 listopada 2010 r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości systemu komunikacji miejskiej dla Miasta Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanymi w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na swoim obszarze”

3.png

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji: maj 2007 r. – wrzesień 2012 r.

Całkowita wartość projektu: 23 859 021,62 PLN

Wartość dofinansowania: 16 686 266,69 PLN

 

Miasto Puławy dn. 26 listopada 2010 r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości systemu komunikacji miejskiej dla Miasta Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanymi w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na swoim obszarze” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V: Transport, Działanie 5.3: Miejski transport publiczny.

Projekt realizowany jest przez Miasto Puławy w partnerstwie z Miejskim Zakładem Komunikacji - Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskej 2.

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego w mieście Puławy i obszarze funkcjonalnie z nim powiązanym oraz zwiększenie mobilności mieszkańców tego terenu.


Realizacja zakresu rzeczowego projektu przewiduje następujące zadania:
 

  • zakup 21 autobusów komunikacji miejskiej wyposażonych w system monitoringu wizyjnego oraz system informacji pasażerskiej,
  • modernizację zajezdni autobusowej przy ul. Dęblińskiej w Puławach,
  • budowę Centrum Nadzoru Ruchu i Biura Obsługi Klienta przy ul. Dęblińskiej w Puławach,
  • zakup i instalację systemu monitorowania i zarządzania flotą autobusów,
  • zakup i instalację systemu informacji pasażerskiej na węzłach przystankowych,
  • wymianę wiat przystankowych,
  • budowę oraz modernizację zatok autobusowych.

FILM PROMOCYJNY

Więcej informacji na temat programu i możliwości uzyskania dofinansowania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:  http://www.rpo.lubelskie.pl/