Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście Puławy łączącego drogę wojewódzką nr 801 z drogą krajową nr 12

Projekt bez tytułu(10).jpg
Foto: Zasoby UM Puławy, Projekt bez tytułu(10).jpg

Miasto Puławy dn. 12 marca 2010 r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście Puławy łączącego drogę wojewódzką nr 801 z drogą krajową nr 12”

4.png

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji: 2010 r. –  2012 r.

Całkowita wartość projektu: 7 999 334,86 PLN

Wartość dofinansowania: 2 999 665,73 PLN
 

Miasto Puławy dn. 12 marca 2010 r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście Puławy łączącego drogę wojewódzką nr 801 z drogą krajową nr 12” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegomach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V: Transport, Działanie 5.2: Lokalny układ transportowy, typ: Drogi gminne.
Głównym celem Projektu jest usprawnienie ruchu w Mieście Puławy poprzez modernizację
i rozbudowę infrastruktury drogowej ulic: Wróblewskiego, Skłodowskiej, Niemcewicza, Jaworowej, Kusocińskiego i Bema, w szczególności: zmianę organizacji ruchu (budowa „małego ronda”)
i kompleksowe odnowienie infrastruktury leżącej w obrębie pasa drogowego. Ulice te stanowią istotny element sieci komunikacyjnej w północnej części miasta. Projekt zakłada także budowę ścieżki rowerowej na ulicy Prusa.
Łączna długość ulic objętych projektem wynosi 2 422,78 mb. W ramach projektu wymieniona zostanie nawierzchnia na całej długości ulicy Jaworowej, Niemcewicza, M. Curie-Skłodowskiej, Wróblewskiego i Kusocińskiego oraz na części ul. Bema.


Przebudowanych zostanie:
- 10 skrzyżowań (jedno w formie ronda z azylami centralnymi na dojazdach),  
- 2 903,82 mb chodników,
25 przejść dla pieszych (w tym trzy wyniesione),
5 progów zwalniających,
3 zatoki autobusowe,
zmodernizowany 1 punkt oświetleniowy,
zmodernizowana sieci kanalizacji deszczowej o długości 157 mb,
gazociąg na odcinku 76 mb,
sieć c.o. o długości 91 mb,
wodociąg o długości 204 mb.


Wybudowanych zostanie:
590,55 mb ścieżek rowerowych,
31 punktów oświetleniowych,
2 zatoki autobusowe,
144 miejsc postojowych (w tym 17 dla osób niepełnosprawnych, na 1 parkingu i10 
  zatokach parkingowych)
,
kanalizacja teletechniczna o długości 91 mb.


Ponadto wymienione zostanie oznakowanie pionowe i poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Lokalizacja projektu

TEREN INWESTYCJ PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU
Źródło: Zarząd Inwestycji Miejskich
Wróblewskiego 2.JPGWróblewskiego 2.JPGWróblewskiego 2.JPG

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI
Źródło: Zarząd Inwestycji Miejskich

ul. Wróblewskiego
11111.JPG

Więcej informacji na temat programu i możliwości uzyskania dofinansowania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.rpo.lubelskie.pl