Rozbudowa sieci dróg w Puławach - budowa dróg w ulicach Kopernika i Sosnowej wraz z przebudową drogi w ulicy Kaznowskiego

Foto: Zasoby UM Puławy,

W październiku 2009 r. Prezydent Miasta Puławy podpisał umowę dofinansowania na realizację projektu p.n.: "Rozbudowa sieci dróg w Puławach - budowa dróg w ulicach Kopernika i Sosnowej wraz z przebudową drogi w ulicy Kaznowskiego"

3.png

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Okres realizacji: sierpień 2008 - grudzień 2012

Wartość całkowita: 13 079 791,10 zł

Wnioskowana wysokość dofinansowania: 2 998 775,87 zł
 

W październiku 2009 r. Prezydent Miasta Puławy podpisał umowę dofinansowania na realizację projektu p.n.: "Rozbudowa sieci dróg w Puławach - budowa dróg w ulicach Kopernika i Sosnowej wraz z przebudową drogi w ulicy Kaznowskiego". Ww. projekt Miasto Puławy złożyło w 2008 roku do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr 02/RPOWL/5.2/2008 w ramach Osi Priorytetowej V Transport, Działanie 5.2. Lokalny układ transportowy, typ: Drogi gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 

Projekt pn.:"Rozbudowa sieci dróg w Puławach - budowa dróg w ulicach Kopernika i Sosnowej wraz z przebudową drogi w ulicy Kaznowskiego" obejmuje budowę 2 dróg w osiedlu Górna Niwa: ulicy Kopernika i ulicy Sosnowej oraz przebudowę 3 odcinków ulicy Kaznowskiego. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej projektowanego obszaru oraz usprawnienie miejskiego systemu komunikacyjnego.
Realizacja Projektu przyczynia się do zwiększenia dostępności do miejsc zamieszkania, pracy, szkół, obiektów usługowych i urzędów zlokalizowanych w funkcjonalnym centrum miasta i na terenie pozostałych osiedli Puław. Korzyścią realizacji Projektu jest znaczne skrócenie czasu przejazdu na obszarze oddziaływania Projektu, a także obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów. Efektem realizacji inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, ponieważ w ramach Projektu wybudowane zostaną chodniki oraz wykonane oznakowanie pionowe i poziome. W wyniku realizacji Projektu nastąpi także ograniczenie poziomu hałasu i emisji spalin do atmosfery.
Budowa nowych dróg zwiększy zainteresowanie osiedlaniem się na os. Górna Niwa oraz zakładaniem tu działalności gospodarczej.

Projekt zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części miasta Puławy. Obejmuje budowę 2 nowych dróg w osiedlu Górna Niwa: Kopernika o długości 0,48 km i Sosnowej o długości 1,28 km oraz przebudowę 3 odcinków ulicy Kaznowskiego o łącznej długości 0,408 km (od ul. Kazimierskiej do skrzyżowania z ul. Lipową i Norblina (z wyłączeniem samych skrzyżowań) – dł. 99,31 mb, od skrzyżowania z ul. Lipową i Norblina do skrzyżowania z ul. Szczypy (z wyłączeniem skrzyżowań) – dł. 87,34 mb oraz od ul. Okulickiego do ul. Skowieszyńskiej – dł. 221,35 mb) w Puławach. Przebudowa ulicy Kaznowskiego obejmie wymianę nawierzchni oraz modernizację chodników o łącznej długości 0,612 km wykonanego . W ramach Projektu przeprowadzono prace na 3 odcinkach. Pozostała część ulicy Kaznowskiego (obejmująca 5 skrzyżowań i fragmenty ulicy w sąsiedztwie skrzyżowań, łączna długość 237 mb) została przebudowana w komplementarnym Projekcie dotyczącym uspokojenia ruchu drogowego i stworzenia tzw. Miasteczka Holenderskiego („Dutch Town”). Ulica ta biegnie przez os. Mokradki, łącząc ulicę Kazimierską
(będącą odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 824) z ulicą Skowieszyńską oraz ulicą wybudowaną Sosnową.

Nowopowstałe ulice oprócz ich budowy obejmującej prace przygotowawcze, ułożenie podbudowy i nawierzchni, położenie chodników, wyposażone zostaną w kanalizację deszczową oraz oświetlenie.


Ulica Sosnowa
 

Łączy ulicę Kaznowskiego z ulicą Górną. Początek ulicy znajduje się w skrzyżowaniu ulic Kaznowskiego, Skowieszyńskiej i Ceglanej. Następnie ul. Sosnowa krzyżuje się z ul. Kopernika (skrzyżowanie typu „małe rondo”), a jej koniec  znajduje się w skrzyżowaniu z ul. Górną. Wybudowane wzdłuż niej chodniki są obustronne wykonane z kostki betonowej o łącznej długości 2,56 km. Na całej jej długości, po południowej stronie powstała dwukierunkowa ścieżka rowerowa z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa powstała na długości 0,224 km. Rondo przy ul. Sosnowej jest oświetlane masztem oświetleniowym z głowicą 6‑ramienną oraz 6 słupami z wysięgnikiem dwuramiennym. Wzdłuż ulicy są ustawione słupy z wysięgnikiem jednoramiennym w liczbie 67 sztuk. Łącznie 85 sztuk opraw oświetleniowych. W związku z realizacją przedsięwzięcia i występującą kolizją zaszła konieczność dokonania przebudowy gazociągu w ul. Sosnowej. W ulicy powstała zatoka postojowa oraz 3 zatoki autobusowe.
 

Ulica Kopernika


Łączy ulicę Lubelską (na wysokości ulicą Słowackiego, w miejscu skrzyżowania typu „małe rondo”) z ulicą Sosnową. Planowane wzdłuż niej chodniki są obustronne wykonane z kostki betonowej o łącznej długości 0,96 km. Na całej jej długości powstanie jednokierunkowa ścieżka rowerowa z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa powstała na długości 0,637 km. Wzdłuż ulicy zamontowane zostanął słupy oświetleniowe z wysięgnikiem jednoramiennym na fundamencie w liczbie 21 sztuk. W ulicy powstanie zatoka postojowa oraz 2 zatoki autobusowe.

W ramach projektu przewiduje się m.in.:

  • modernizację 0,41 km dróg i budowę 1,77 km dróg,
  • budowę 3,52 km chodników i modernizację 0,61 km chodników,
  • budowę 1,76 km ścieżek rowerowych,
  • budowę 1 skrzyżowania w postaci mini ronda,
  • modernizację 4 szt. skrzyżowań,
  • budowę 106 szt. punktów oświetlenia ulicznego,
  • budowę 2,19 km kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę gazociągu w związku z istniejącą kolizją,
  • budowę 10 przejść dla pieszych,
  • budowę  2 zatok postojowych i 5 zatok autobusowych.

Film promocyjny

Rozmowa reklamowa

Więcej informacji na temat programu i możliwości uzyskania dofinansowania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:
www.rpo.lubelskie.pl