Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji

Foto: canva.com,

26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a gminą Miasto Puławy zawarta została umowa partnerska w sprawie zasad realizacji Projektu indywidualnego pn. „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”

3.png

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Okres realizacji: 2010 - 2014


Całkowita wartość projektu: 44 587 389,80 PLN

Wartość dofinansowania: 37 898 431,33 PLN

Wkład własny Miasta Puławy: 16 703,75 PLN

W dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a gminą Miasto Puławy zawarta została umowa partnerska w sprawie zasad realizacji Projektu indywidualnego pn. „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”. Ww. projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 

Przedmiotem Projektu jest stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną (Województwo, Powiaty i Gminy) Województwa Lubelskiego. Liderem Projektu jest Województwo Lubelskie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W Projekcje uczestniczy 191 JST, z tego 17 powiatów, 173 gminy oraz Województwo Lubelskie.
Produkty Projektu to m.in.:
- skanery,
- router,
- switch,
- BIP,
- System obiegu dokumentów,
- Elektroniczna skrzynka podawcza,
- Archiwum elektroniczne,
- Edytor aktów prawnych.

Celem Projektu jest stworzenie mieszkańcom możliwości załatwienia sprawy urzędowej przez Internet, umożliwienie wymiany dokumentów elektronicznie pomiędzy urzędami, informatyzacja administracji, poprawa infrastruktury informatycznej w urzędach (zakup sprzętu komputerowego, budowa sieci LAN), budowa punktów dostępu do Internetu bezprzewodowego.

Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa lubelskiego.