Debata nad raportem o stanie Miasta Puławy

Foto: Daniel Krawczyk,

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Puławy dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Puławy za rok 2021

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079, dalej” UoSG”) Prezydent Miasta Puławy w terminie przedstawił Radzie Miasta Puławy Raport o stanie miasta Puławy za rok 2021.

W związku z powyższym, na sesji Rady Miasta Puławy zaplanowanej na dzień 29 czerwca 2022 roku (środa), odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Puławy za rok 2021.

Obrady planowane są w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, od godz. 15.00.

Szczegółowy porządek obrad sesji Rady Miasta zostanie przygotowany i opublikowany na stronie www.pulawy.eu w aktualnościach w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek).

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 UoSG w debacie nad Raportem głos mogą zabierać mieszkańcy gminy.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miasta Puławy, w Biurze Rady Miasta Puławy, pok. 107 I piętro (w godzinach pracy Biura, tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz. 7.30 – 17.00), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 28 czerwca 2022 roku  (wtorek).

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.


Przejście do dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej


 

 

 

 

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

                                                                                                                                  /-/ Bożena Krygier