Informacja o XXIV sesji Rady Miasta Puławy

sesja.jpg
sesja.jpg

W związku z podzieleniem XXIV sesji Rady Miasta Puławy na dwie części, obrady drugiej części zaplanowano na wtorek 3 listopada o godzinie 16:00. Obrady rozpoczną się od 20 punktu porządku obrad.

W związku z podzieleniem XXIV sesji Rady Miasta Puławy na dwie części, obrady drugiej części zaplanowano na wtorek 3 listopada o godzinie 16:00. Obrady rozpoczną sie od 20 punktu.

I część obrad:

 


Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja firmy KARUZELA Sp. z o.o.
 4. Prezentacja firmy Castorama Polska Sp. z o.o.
 5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Puławy z 24 września 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2021.
 7. Przyjęcie stanowiska w sprawie pozostawienia na 2021 r. rocznych stawek podatków od środków transportowych w obecnie obowiązującej wysokości.
 8. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Puławy na rok 2021.
 9. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 r.
 10. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wprowadzenia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) na lata 2020 – 2021 dla mieszkańców miasta Puławy zamieszkujących tereny rewitalizowane.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Puławy do ustalenia wysokości cen i opłat oraz stosowania upustów za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położnej w Puławach – obręb Miasto Puławy, oznaczonej jako działka numer 1056/10.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, oddanej w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Orlika”.
 17. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kościuszki”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Elektromobilności Miasta Puławy” na lata 2020-2035.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Miasta Puławy przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji.
 20. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach w 2019 r.
 21. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o. o. w Puławach w 2019 r.
 22. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w 2019 r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Puławy.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/4/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego.
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy.
 28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Wychowania.
 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/9/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki.
 30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/64/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
 31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/77/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej.
 32. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puławy z kontroli realizacji zadania publicznego realizowanego przez Fundację „BezMiar”.
 33. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 14.09.2020 r.  do 16.10.2020 r.
 34. Interpelacje i zapytania radnych.
 35. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 36. Wolne wnioski i informacje. 
 37. Zamknięcie obrad

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.