XLVII sesja Rady Miasta Puławy

Herb Miasta Puławy
Foto: Zasoby UM, Herb Miasta Puławy

Serdecznie zapraszam na XLVII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 29 czerwca 2022 r.  (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów: z XLV sesji Rady Miasta Puławy z 24 kwietnia 2022 r. i XLVI sesji Rady Miasta Puławy z 18 maja 2022 r.
 3. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2026w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 rok:
  1. odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
  2. dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 rok  oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej,
  3. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2026,
  4. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 rok.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Puławy za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Puławy wotum zaufania:
  1. zaprezentowanie opinii komisji Rady Miasta,
  2. wystąpienie Prezydenta Miasta Puławy,
  3. debata,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Puławy wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Puławy z wykonania budżetu za 2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.:
  1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puławy za 2021 rok,
  2. zaprezentowanie opinii komisji Rady Miasta,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy wraz z opinią w sprawie wykonania budżetu miasta Puławy za 2021 rok,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puławy w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu w 2021 roku,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Puławy z wykonania budżetu za 2021 r.,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o. o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Puławy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Puławy do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Puławy w roku szkolnym 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zerwania lub zawieszenia współpracy z miastem partnerskim Nieśwież na Białorusi.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetu Obywatelskiego.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.
 15. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 19.04.2022 r. do  17.06.2022 r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                            Przewodnicząca
                                                                                                                                         Rady Miasta Puławy
                                                                                                                                          (-) Bożena Krygier