Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

sesja.jpg
sesja.jpg

Serdecznie zapraszam na XLVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 25 sierpnia 2022 r.  (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.                      

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Puławy z 29 czerwca 2022 r.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Stanisława Eustachiewicza 1 i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Stanisława Eustachiewicza 1 i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

5.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Puławach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Puławy.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie gminy Miasto Puławy.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Miasto Puławy na lata 2022-2026”.

9.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puławy na 2022 rok”.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Puławy.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Puławy.

12.   Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 20.06.2022 r.  do  12.08.2022 r.

13.   Interpelacje i zapytania radnych.

14.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.   Wolne wnioski i informacje.   

16.   Zamknięcie obrad.

                                                                                                         Przewodnicząca

                                                                                                       Rady Miasta Puławy

                                                                                                         (-) Bożena Krygier