Zaproszenie na XLII sesję Rady Miasta Puławy

Foto: Zasoby UM,

Zaproszenie na XLII sesję Rady Miasta Puławy

Serdecznie zapraszam na XLII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Puławy z 27 stycznia 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Miasto Puławy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach trzech zabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Puławy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Żłobku Miejskim z Oddziałami Żłobkowymi prowadzonymi przez Miasto Puławy.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach zadania własnego gminy zarządzania usługami związanymi z działalnością Gminy Miasto Puławy, świadczonymi w oparciu o Puławską Sieć Światłowodową.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany nazwy ulicy Ludwika Waryńskiego na ulicę Romana Dmowskiego.
 11. Informacja Prezydenta Miasta Puławy o zgłoszonych roszczeniach i wydanych decyzjach w związku ze zmiana wartości nieruchomości wskutek uchylenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego za rok 2021.
 12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 17.01.2022 r. do  11.02.2022 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5

                       Przewodnicząca
                       Rady Miasta Puławy
                       (-) Bożena Krygier